FARS NØDRÅB FØR DRAB PÅ SIN MUL­TI­HAN­DI­CAP­PE­DE Hun le­ver i kons smer­te

BT - - NYHEDER -

DRAB Kun få ti­mer før han dræb­te sin 25- åri­ge mul­ti­han­di­cap­pe­de dat­ter og ef­ter­føl­gen­de be­gik selv­mord på Ma­ri­eb­jerg Kir­ke­gård i Gentofte nord for Kø­ben­havn, send­te en 69- årig far et nødråb via en mail til borg­me­ster Ole Bon­do Chri­sten­sen ( S) i Fu­re­sø Kom­mu­ne. Fa­de­ren - Gert Povls­en - var des­pe­rat, for­di Fu­re­sø og Gentofte kom­mu­ner sam­men med den in­sti­tu­tion i Gentofte, hvor dat­te­ren Lærke var an­bragt, vil­le be­græn­se hans ad­gang til dat­te­ren og over­ta­ge vær­ge­må­let for den mul­ti­han­di­cap­pe­de dat­ter.

Iføl­ge fa­de­rens op­fat­tel­se for at luk­ke mun­den på ham, for­di han i åre­vis hav­de på­pe­get, at dat­te­ren var ud­sat for al­vor­li­ge ple­jesvigt.

» Kan jeg - i frem­ti­den - by­de mit barn til­væ­rel­sen med dag­lang smer­te, « spør­ger fa­de­ren i bre­vet til borg­meste­ren og op­rem­ser nog­le af de kri­tik­punk­ter, som han har på­pe­get over for dat­te­rens in­sti­tu­tion:

• Dy­be hud­s­præk­ker mel­lem de su­re tæ­er, som sjæl­dent va­skes. Ba­nalt.

• In­ef­fek­tiv tand­børst­ning i ad­skil­li­ge år. Tand­kø­det gør nu me­get ondt.

• Iskol­de tæ­er pga. for dår­lig på­klæd­ning.

• Or­to­pæ­disk fodtøj, som sæt­tes for­kert om mor­ge­nen. Gi­ver dag­lang smer­te og slidsår.

Gert Povls­en for­søg­te bl. a. at do­ku­men­te­re sin kri­tik af dat­te­rens ple­je i Blom­ster­hu­se­ne, der iføl­ge hjem­mesi­den er ’ et bo­til­bud for voks­ne ud­vik­lings­hæm­me­de men­ne­sker med svæ­re mul­tip­le funk­tions­ned­sæt­tel­ser’, ved at ta­ge fo­tos, men iføl­ge hans skri­vel­se til borg­meste­ren sva­rer kom­mu­nen igen ved at be­skri­ve for­æl­dre­ne som græn­se­over­skri­den­de og farlige. Re­strik­tio­ner Der­for blev der sid­ste år ind­ført så­kald­te ’ be­søgs­re­strik­tio­ner’, så fa­de­ren kun fik lov til at be­sø­ge sin dat­ter i kor­te­re tid.

» Så bli­ver Lærke to­talt over­ladt til den kom­mu­na­le stan­dard­ple­je, som for­æl­dre­ne net­op har for­søgt at på­vir­ke. Og for­æl­dre­ne har der­på in­tet at skul­le ha­ve sagt. Så­dan luk­ker kom­mu­nen ef­fek­tivt mun­den på for­æl­dre, som har for me­gen kom­pe­ten­ce, « skri­ver fa­de­ren i sit nødråb til borg­meste­ren i Fu­re­sø Kom­mu­ne.

» Lærke og jeg har al­tid fulg­tes. Det gør vi og­så nu, « slut­ter fa­de­ren sin mail, der ons­dag for­mid­dag vi­ste sig og­så at ha­ve væ­ret et af­skeds­brev. In­gen be­mærk­nin­ger Fu­re­sø Kom­mu­nes so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster Ole Bon­do Chri­sten­sen hav­de i går ik­ke den sto­re lyst til at for­tæl­le, om han hav­de nå­et at læ­se nødrå­bet fra tirs­dag af­ten fra den 69- åri­ge far, in­den fa­mi­lie­tra­ge­di­en ons­dag for­mid­dag blev fuld­byr­det mel­lem de ned­gra­ve­de ur­ner på Ma­ri­eb­jerg Kir­ke­gård.

» Jeg har in­gen be­mærk­nin­ger til sa­gen. Det har jeg ik­ke. «

» Jeg har in­gen be­mærk­nin­ger til det. Jeg ken­der ik­ke sa­gen og ved ik­ke, hvad det er for no­get. Jeg har in­gen be­mærk­nin­ger til det. « Lærke og jeg har al­tid fulg­tes. Det gør vi og­så nu

» Så­dan som jeg er ori­en­te­ret om det, så var dat­te­ren pla­ce­ret på en in­sti­tu­tion i Gentofte, og det er, hvad jeg ved om det. Så jeg har in­gen be­mærk­nin­ger til det her. Det er en tragisk hæn­del­se, og det er ik­ke no­get, som jeg har mu­lig­hed for at kom­men­te­re. «

» Jeg har ik­ke no­gen be­mærk­nin­ger. Det er så tragisk en hæn­del­se - en per­son­tra­ge­die - at det sy­nes jeg ik­ke, I skal kø­re hi­sto­ri­er på. Det vil jeg i hvert fald ik­ke med­vir­ke til. Så jeg vil ger­ne af­slut­te sam­ta­len nu.

» Nej, jeg har in­gen be­mærk­nin­ger. «

» Jeg har in­gen be­mærk­nin­ger til det. Jeg har over­ho­ve­det in­gen ind­se­en­de i, hvad der er sket i den sag. Jeg vil stærkt ad­va­re dig mod, at du bru­ger den tragi­ske hæn­del­se til at la­ve no­gen som helst form for ge­ne­ra­li­se­rin­ger. «

» Jeg har in­gen be­mærk­nin­ger. Far­vel. «

Her­ef­ter af­bry­der borg­me­ster Ole Bon­do Chri­sten­sen sam­ta­len.

«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.