’ Gert var dej­ligt sel­skab’

BT - - NYHEDER -

MIN­DER Ven­lig og sjov, ja, godt sel­skab. Men og­så en mand med en sag, der gav ham ut­ro­lig man­ge fru­stra­tio­ner. Der er blandt dem, som kend­te Gert Povls­en, me­get godt at si­ge.

Gert Povls­en fra Vær­lø­se er den 69- åri­ge mand, der for to da­ge si­den tog li­vet af først sin 25 år gam­le mul­ti­han­di­cap­pe­de dat­ter Lærke og si­den sig selv på Ma­ri­eb­jerg Kir­ke­gård i Gentofte nord for Kø­ben­havn.

Tra­ge­di­en var den tri­ste ud­gang på fle­re års kamp mel­lem Gert Povls­en og myn­dig­he­der­ne.

Han vil­le sin dat­ter, der hav­de et sind som en et- årig og bl. a. ik­ke hav­de no­get sprog, det bed­ste. Ap­pel­ler til kom­mu­nen og kla­ger til in­sti­tu­tio­ner­ne, som han ik­ke men­te be­hand­le­de dat­te­ren or­dent­ligt, faldt dog for dø­ve ører.

» Han har følt det ene ne­der­lag ef­ter det an­det over for myn­dig­he­der­ne. Hans fru­stra­tion om­kring si­tu­a­tio­nen med sin dat­ter har fyldt me­get, « si­ger Ka­rin Bey­er der er med­lem af be­sty­rel- sen for Dan­ske Han­di­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner i Fu­re­sø Kom­mu­ne.

I 2010 var hun som for­mand med til at over­ræk­ke pri­sen som ’ Årets Fu­re­sø- bor­ger’ til Gert Povls­en, der var fra­skilt.

En pris, han fik for sit ar­bej­de for un­ge med as­per­gers, hvor han stod i spid­sen for net­caféen ’ Fre­dags­hol­det’.

» Han var lidt sær­lig på en god må­de, og det ud­nyt­te­de han i ar­bej­det med de un­ge, « si­ger Ka­rin Bey­er, der kal­der ham for en ’ sær­præ­get, rar, vi­den­de og hu­mo­ri­stisk per­son’.

» Man var al­tid i dej­ligt sel­skab, « si­ger Ka­rin Bey­er, der jævn­ligt mød­te Gert Povls­en til mø­der på bl. a. Café Mø­de­ste­det, hvor al­le, der in­ter­es­se­rer sig for vil­kå­re­ne for men­ne­sker med han­di­cap, mød­tes. Åre­lang for­gæ­ves kamp Den åre­lan­ge – og for­gæ­ves – kamp for at for­bed­re sin dat­ters vil­kår blev i sid­ste en­de for me­get for fa­de­ren, der i kær­lig­hed til sin dat­ter tog li­vet af dem beg­ge.

» Når han kla­ge­de, stød­te han pan­den mod en mur, men han er ble­vet af­vist me­re, end det sy­nes ri­me­ligt, set ude­fra, « si­ger Ka­rin Bey­er, der er ’ me­get over­ra­sket’ over dra­bet og selv­mor­det.

Na­bo­en på den lil­le vil­la­vej, Be­ne­di­cte, er i chok.

» Vi hav­de godt lagt mær­ke til, at han blev me­re og me­re mod­løs, men jeg hav­de al­drig tro­et, at han vil­le gø­re så­dan no­get, « si­ger hun til eb. dk:

» Han var en helt fan­ta­stisk far, og han el­ske­de Lærke over alt på jor­den. Der var in­tet ondt i ham. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.