Ja, na­tur­be­skyt­tel­se skal ik­ke væ­re fri­vil­ligt Nej, land­mænd øn­sker og­så et godt mil­jø

BT - - DEBATT - Se­ni­o­r­rå­d­gi­ver, Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning For­mand for Land­brug & Fø­de­va­rer

THY­GE NY­GAARD

og frem­mest sin egen øko­no­mi. Så­dan skal det væ­re. Der­for kan man ik­ke læg­ge an­sva­ret over på land­mæn­de­ne ved at gø­re vir­ke­mid­ler som vå­d­om­rå­der, der blandt an­det skal sæn­ke ud­led­nin­gen af kvæl­stof, til et fri­vil­ligt valg. Det har vi rig­tig dår­li­ge er­fa­rin­ger med. Op­hæ­vel­sen af randzo­ner er der­for og­så et skridt i den for­ker­te ret­ning. Med en kom­bi­na­tion af fl ere kvæl­stoff er, var­me som­re og eft er­år med me­get ned­bør sti­ger ri­si­ko­en for, at iltsvind i hav­om­rå­der bli­ver for­vær­ret og me­re ud­bredt. Det er at spil­le ha­s­ard med vand­mil­jøind­sat­sen, som vi har brugt mil­li­ar­der på de sid­ste 30 år.

LAND­MAN­DEN BE­SKYT­TER FØRST

ha­ve vand væk fra de­res mar­ker på grund af den sti­gen­de ned­bør i Dan­mark. Men vi sy­nes, man skul­le ven­de den om. Så i ste­det for at van­det skal væk fra mar­ker­ne, skal mar­ker­ne væk fra van­det. De gam­le en­ga­re­a­ler langs vo­res vand­løb skal der­for til­ba­ge til at væ­re en­ge, der er med til at fj er­ne kvæl­stof, in­den det når ud i vand­mil­jø­et. Vi bli­ver nødt til at indstil­le vo­res land­brug eft er det na­tur­grund­lag, vi har. Det nyt­ter der­for ik­ke at sam­men­lig­ne os med an­dre lan­de, hvis de ik­ke har den sam­me na­tur og vand­mil­jø som i Dan­mark. Vi har me­get hav tæt på os og kan der­for ik­ke ud­le­de sam­me mæng­de næ­rings­stoff er som an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de. Sam­ti­dig har vi Eu­ro­pas mest in­ten­si­ve land­brug. Og det er ik­ke en god kom­bi­na­tion.

LAND­BRU­GET VIL GER­NE

MARTIN MER­RILD

om, at vi har en stor op­ga­ve i at over­be­vi­se land­mæn­de­ne om, at de skal gø­re brug af for ek­sem­pel vå­d­om­rå­der og randzo­ner, som er ble­vet fri­vil­li­ge med land­brugs­pak­ken. Men det er over­dra­ma­ti­se­ret at fryg­te, at det vil gå ud over fi ske­be­stan­den og foru­re­ne vand­løb. Vi har og­så hørt be­kym­rin­ger for drik­ke­van­det. Men vi har mas­ser af dræn­vands­må­lin­ger, der vi­ser, at van­det har et ni­trat­ind­hold, som er langt la­ve­re, end kra­vet til drik­ke­vand ly­der. Det bli­ver hur­tigt frem­stil­let som om, vi ik­ke har no­gen mil­jø­re­gu­le­ring i Dan­mark. Men vi har sta­dig den stram­me­ste kvæl­stof­s­re­gu­le­ring i Eu­ro­pa. Kon­trol­len af gød­ning og hus­dyr­gød­ning er ek­stremt fi nt­ma­sket. Og på den lan­ge ba­ne øger vi ik­ke vo­res be­last­ning af om­gi­vel­ser­ne og na­tur­til­stan­den.

JEG ER BE­VIDST

an­svar­lig over for vo­res mil­jø og na­tur i Dan­mark. Den har en stor, sam­fund­s­ø­ko­no­misk ge­vinst, for­di land­bru­get får mu­lig­hed for at pro­du­ce­re me­re sundt og næ­ren­de korn. Af­grø­de­r­ne bli­ver af bed­re kva­li­tet, og afk astet fra mar­ker­ne i Dan­mark vil sti­ge til gavn for he­le sam­fun­det. Når randzo­ner langs vand­løb bli­ver fri­vil­li­ge for land­bru­ge­ne, for­plig­ter vi os og­så til at ska­be bæ­re­dyg­ti­ge land­brug. Vi skal ha­ve en mil­jø­be­skyt­tel­se, som er ri­me­lig, for­nuft ig og an­svar­lig, som be­folk­nin­gen kan ha­ve til­lid til. Hvis vi ik­ke har be­folk­nin­gens til­lid, har vi hel­ler ik­ke no­get land­brug.

LAND­BRUGS­PAK­KEN ER AB­SO­LUT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.