Ver­dens stør­ste mil­li­ar­dær­klub

Bei­jing er ver­dens mil­li­ar­dær- ho­ved­stad, li­ge­som Ki­na nu og­så over­går USA som lan­det med flest dol­lar- mil­li­ar­dæ­rer

BT - - NYHEDER -

RIG­DOM der for­sø­ger at sæt­te navn og for­mue på med­lem­mer­ne af den ki­ne­si­ske mil­li­ar­dær­klub. Hurun Glo­bal Rich List er en af dem. Den er net­op ble­vet of­fent­lig­gjort og sen­der Ki­nas su­per­ri­ge helt til tops på ver­dens­plan, så USA er iføl­ge li­sten nu ble­vet over­ha­let som lan­det med flest dol­lar­mil­li­ar­dæ­rer, og he­le fem by­er i Ki­na er nu med på top- 10- li­sten over by­er med flest mil­li­ar­dæ­rer. Det gæl­der Hangzhou, Shen­zhen, Shang­hai, Hong­kong og helt i top­pen Bei­jing, der har snup­pet før­ste­plad­sen som den glo­ba­le mil­li­ar­dær­ho­vedstad fra New York. Bei­jing har op­nå­et tit­len ved at fø­re 33 nye nav­ne til li­sten, så der nu er 100 mil­li­ar­dæ­rer i Bei­jing.

Iføl­ge ana­ly­se­fir­ma­et Hurun, der står bag op­gø­rel­sen, har Ki­na i alt 568 dol­lar­mil­li­ar­dæ­rer, hvil­ket er 90 fle­re end sid­ste år. Og hav­de det ik­ke væ­ret for det se­ne­ste hal­ve års ge­val­di­ge ned­t­ur på Ki­nas bør­ser, vil­le an­tal­let af mil­li­ar­dæ­rer ha­ve væ­ret væ­sent­ligt stør­re. Til gen­gæld var en ræk­ke børsno­te­rin­ger i be­gyn­del­sen af 2015 med til at træk­ke i den an­den ret­ning.

» Hvad vi ser i dag, er, at når det gæl­der ev­nen til at ska­be su­per­rig­dom, så fø­rer ki­ne­ser­ne. Folk vil se på Ki­na på sam­me må­de, som folk så på Stan­ford el­ler Si­li­con Val­ley i 90er­ne, « for­kla­rer Huruns stif­ter Ru­pert Hoo­gewerf.

» Og de her mil­li­ar­dæ­rer er kun dem, vi fandt. Der er mindst det sam­me an­tal der­u­de, som vi ik­ke ken­der no­get til, for­di man­ge gør sig enormt uma­ge for at skju­le de­res rig­dom, « fort­sæt­ter Ru­pert Hoo­gewerf. Den, der le­ver stil­le, le­ver godt Man­ge af Ki­nas rig­mænd og kvin­der fo­re­træk­ker at hol­de lav pro­fil og ik­ke skil­te med de­res vel­stand. For selv om kom­mu­ni­st­par­ti­et har gi­vet plads til den pri­va­te ejen­doms­ret, er em­net sta­dig kon­tro­ver­si­elt.

Le­del­sen i par­ti­et pe­ger på, at Ki­na som na­tion har op­le­vet stor øko­no­misk frem­gang. Men at for­skel­len mel­lem rig og fat­tig er gi­gan­tisk bli­ver sta­dig svæ­re­re at skju­le. Og selv om par­ti­et sag­de god for, at nog­le kom til pen­ge først, var ek­strem rig­dom og en ny ki­ne­sisk over­klas­se næp­pe en del af pla­nen.

Ek­stra pe­ni­belt bli­ver det, når pen­ge­strøm­men fra de ri­ge­ste fø­rer til par­ti­top­pens eg­ne lom­mer. Kam­pen mod kor­rup­tion og grå­dig­hed hand­ler om sel­ve par­tiets le­gi­ti­mi­tet over for be­folk­nin­gen. Der­for har det skabt stor virak, de gan­ge hvor uden­land­ske me­di­er har sat spot på, hvem der lukre­rer på hvem i sam­fun­dets spids.

Li­sten over Ki­nas ri­ge­ste per­so­ner rum­mer ho­ved­sa­ge­ligt per­so­ner in­den for ejen­doms- og byg­ge­bran­chen, it og frem­stil­lings­sek­to­ren. Sand­syn­lig­vis al­le dyg­ti­ge er­hvervs­folk, men som num­mer ét på li­sten, Wang Ji­an­lin, ud­tal­te sid­ste år, er det ik­ke nok at ha­ve styr på for­ret­nin­gen.

» Det er et fak­tum, at Ki­nas øko­no­mi er stats­le­det, og at ejen­doms­bran­chen er af­hæn­gig af god­ken­del­ser. Så hvis du si­ger, at man kan ig­no­re­re sta­ten i den bran­che, vil jeg sva­re, at det er umu­ligt. Jeg vil me­ne, at det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.