For­søg­te at smug­le vå­ben ind i DK – bos­ni­er ud­vist for be­stan­digt

BT - - NYHEDER -

DOM Ba­ga­ge­rum­met på en hvid Mer­ce­des var bug­nen­de fuldt af vå­ben, da po­li­ti­et og Skat 23. juli sid­ste år gen­nem­før­te en ru­ti­ne­kon­trol i Rød­byhavn på Lol­land. I går er­kend­te bi­lens fø­rer ved Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster, at det om­fat­ten­de vå­be­nar­se­nal – her­un­der 10 hånd­gra­na­ter og 13 pi­sto­ler – var hans.

Vå­ben­fun­det er så om­fat­ten­de, at den 40- åri­ge bos­ni­er Sa­nel Hadzovic straf­fes med fi­re år og seks må­ne­ders fængsel. Han ud­vi­ses des­u­den af Dan­mark for be­stan­digt.

Iføl­ge po­li­ti­et er den døm­te en del af et in­ter­na­tio­nalt net­værk af vå­bens­mug­le­re, der har for­sy­net or­ga­ni­se­re­de kri­mi­nel­le mil­jø­er i det nord­li­ge Eu­ro­pa. Men i ret­ten næg­te­de man­den ka­te­go­risk, at han om­gås kri­mi­nel­le.

» Jeg har købt våb­ne­ne i Bos­ni­en og trans­por­te­ret dem ale­ne. Der er ik­ke an­dre, der er ind­blan­det, « fastslog han. Er ven med bag­man­den Ik­ke de­sto min­dre står han ved, at han er go­de ven­ner med en bos­nisk be­tjent, som po­li­ti­et an­ser for at væ­re vå­bens­mug­ler­nes bag­mand. For øje­blik­ket sid­der han va­re­tægts­fængs­let i Tys­kland sig­tet for be­sid­del­se af vå­ben og spræng­stof. Det for­hold næg­ter Sa­nel Hadzovic imid­ler­tid at ken­de til.

» Han er en ær­lig po­li­ti­mand, « lød det fra den til­tal­te om sin fængs­le­de kam­me­rat.

Selv om den 40- åri­ge er­ken­der sig skyl­dig i vå­bens­mug­ling, har han til­sy­ne­la­den­de in­gen in­ter­es­se i at ind­vie po­li­ti­et i si­ne pla­ner. Der­for af­vi­ste han at for­tæl­le, hvor han var på vej hen, og hvad han plan­lag­de at gø­re af de man­ge vå­ben.

No­get kun­ne dog ty­de på, at han var på vej mod nord. I den hvi­de Mer­ce­des fandt po­li­ti­et i hvert fald en sed­del med på­skrif­ten ’ Aal­borg’. Og­så et dansk navn og et dansk te­le­fon­num­mer kun­ne læ­ses på pa­pi­ret.

» Men det er ik­ke min skrift, og jeg ken­der in­gen i Dan­mark, « fastslog Sa­nel Hadzovic.

En an­den mu­lig­hed er, at våb­ne­ne skul­le til Sve­ri­ge. Den bos­ni­ske vå­bens­mug­ler har i hvert fald bo­et 19 år af sit liv i Sve­ri­ge, og bå­de hans dat­ter og for­æl­dre le­ver i lan­det. Der­for var han og­så be­kym­ret over ud­sig­ten til en ud­vis­nings­dom fra Dan­mark.

» En ud­vis­ning vil be­ty­de, at han hel­ler ik­ke kan få ad­gang til Sve­ri­ge, « på­pe­ge­de man­dens for­svar­sad­vo­kat An­dro Vr­lic.

Den ind­si­gel­se gjor­de dog in­gen for­skel for ret­tens af­gø­rel­se, som man­den valg­te at an­ke til lands­ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.