’ ’

BT - - KULTUR -

Det hand­ler da om mang­len­de selv­værd, når jeg går på sce­nen. Det er et hur­tigt drug, der gi­ver selv­til­lid li­ge nu og her, men alt­så, hav­de jeg selv­vær­det, var det ik­ke nød­ven­digt ti­ske drøm om det per­fek­te fa­mi­li­e­liv fi ndes ik­ke. Man skal i hvert fald skyn­de sig at ta­ge et bil­le­de i de fi re mi­nut­ter, idyl­len va­rer, « gri­ner man­den, der ger­ne ’ vil kæm­pe på mid­ten’. Bå­de for æg­te­ska­bet og al­le an­dre ste­der. Nemt at træk­ke ’ Hit­ler­kor­tet’ » Det er så let og be­fri­en­de at gi­ve slip og ba­re pla­ce­re no­gen i den boks med folk, man ik­ke kan li­de, og jeg fal­der selv i gry­den he­le ti­den. Nu træk­ker jeg li­ge Hit­ler­kor­tet, men han er jo et godt ek­sem­pel på en, vi al­le sam­men kan væ­re eni­ge om ba­re at ha­de og – selv­føl­ge­lig – ik­ke prø­ve at for­stå. Men på en lidt an­den ska­la tror jeg, at vi vil­le kun­ne få en god snak med de fl este, hvis vi et øje­blik smed vo­res hjer­tesa­ger væk, « si­ger ko­mi­ke­ren. ’ Min fest er slut’ Chri­sti­an Fuh­len­dor­ff og hans ko­ne bor på Ama­ger, som hun – let­te­re mod­vil­ligt – ac­cep­te­re­de som al­ter­na­tiv til Nord­s­jæl­land. Ama­ger, hvor bå­de barn­doms­ga­den, den lo­ka­le Net­to og ro­en er vel­kendt, og hvor Fuh­len­dor­ff selv på for­hånd har god­kendt en del sko­ler i om­rå­det. Han har nem­lig gå­et på de fl este. Råbt op. Li­ge­som han har ’ holdt fest i åre­vis’, in­den fa­mi­li­e­li­vet sat­te an­dre ram­mer.

» Min fest er slut. I vir­ke­lig­he­den er jeg ik­ke god til man­ge men­ne­sker, med­min­dre de sid­der i sa­len, og jeg står på sce­nen. Jeg er i vir­ke­lig­he­den en nørd, der glæ­der sig til at få tid til at kig­ge i den stjer­nekik­kert, jeg har lig­gen­de. Jeg kom­mer ik­ke på den rø­de lø­ber og har hel­ler al­drig væ­ret på de ’ rig­ti­ge’ klub­ber i by­en. Men jeg har væ­ret så man­ge an­dre ’ spæn­den­de’ ste­der. Det er slut nu. Med­min­dre min ko­ne for­la­der mig og ta­ger bør­ne­ne med. Så kan det det da godt væ­re, I kan fi nde mig på ’ Jagu­a­ren’. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.