Aar­hus’ po­pu­læ­re­ste so­ci­al­de­mo­krat

BT - - NAVNE -

hvor man har tra­di­tion for at væl­ge mænd med rø­de par­ti­bø­ger, kan hel­ler ik­ke un­dre.

Ja­cob Bunds­gaard har nem­lig ik­ke blot geo­gra­fi en i or­den, han er til­med ud­dan­net i den aar­hu­si­an­ske ’ po­li­ti­ker- sko­le’ for so­ci­al­de­mo­kra­ter, bed­re kendt som mil­jø­et om­kring Frit Forum Aar­hus og statskund­skab på by­ens uni­ver­si­tet.

Frit Forum i Aar­hus er ste­det, hvor in­ter­es­se­re­de og hå­be­ful­de un­ge so­ci­al­de­mo­kra­ter sø­ger hen, når de stemp­ler ind på Aar­hus Uni­ver­si­tet. Li­sten af tid­li­ge­re for­mænd for for­e­nin­gen, der si­den har skabt sig en po­li­tisk kar­ri­e­re, er lang, og tæl­ler bl. a. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nu­væ­ren­de po­li­ti­ske ord­fø­rer Nicolai Wam­men, tid­li­ge­re fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen, Aar­hus- rå­d­mand Kri­sti­an Würtz og fol­ke­tings­med- lem­mer­ne Jens Jo­el og Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen, og skønt Bunds­gaard ik­ke selv sad i for­mands­sto­len, er han run­det af for­e­nin­gen og har sit net­værk blandt tid­li­ge­re med­lem­mer. Slog Frank Jensen Da Nicolai Wam­men i 2011 be­slut­te­de at læg­ge borg­mester­kæ­den fra sig i Aar­hus, kom det der­for ik­ke som no­gen over­ra­skel­se, at Bunds­gaard tog over. Støt­ten fra væl­ger­ne fi k han til­li­ge ved kom­mu­nalval­get i 2013. Her fi k han fl est per­son­li­ge stem­mer af al­le i lan­det – 39.237 – godt 10.000 stem­mer fl ere end Frank Jensen i Kø­ben­havn og fl ere end Wam­men fi re år tid­li­ge­re.

I den før­ste tid som borg­me­ster holdt Bunds­gaard sig for­sig­tigt til det lo­kal­po­li­ti­ske, men i det se­ne­ste par år er han oft ere ble­vet spot­tet i den land­spo­li­ti­ske de­bat.

Se­ne­st har han som KL- næst­for­mand ad­va­ret om, at fl ygt­nin­ge­ne vil be­la­ste kom­mu­ner­nes øko­no­mi i en grad, så ’ vi ri­si­ke­rer at ud­hu­le vel­fær­den i kom­mu­ner­ne, hvis vi selv skal be­ta­le’, og han har og­så blan­det sig i de­bat­ten om an­tira­di­ka­li­se­ring af un­ge, et pro­blem som Aar­hus har tæt in­de på li­vet, da by­en har fo­stret ad­skil­li­ge Sy­ri­en- kri­ge­re.

Om vi får Bunds­gaard per­ma­nent at se på Chri­sti­ans­borg, som til­fæl­det har væ­ret med for­gæn­ger­ne Wam­men og Thor­kild Si­mon­sen, er dog tvivl­s­omt.

Ved sin til­træ­den som borg­me­ster i 2011 sag­de han i hvert fald til År­hus Stift sti­den­de, at han ’ har in­gen am­bi­tio­ner om at stil­le op til Fol­ke­tin­get’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.