’ The Re­venant’ kan slå al­le Oscar- re­kor­der

BT - - TV/ RADIO - * Ko­ster kun alm. SMS/ MMS- takst.

LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 30: Nem: 100, Mel­lem: 21, Svær: 121

VEJ­RET I DAG

de vil gi­ve mig an­er­ken­del­sen, så vil det væ­re fan­ta­stisk at fejre og vi­se min tak­nem­me­lig­hed. Men det har al­le­re­de væ­ret en vild rej­se ba­re at fær­dig­gø­re fi lmen, « sag­de Alejan­dro Gon­zález Iñár­ri­tu i et før- Oscar- in­ter­view til fi lm­me­di­et de­ad­li­ne. com.

’ The Re­venant’ kan sæt­te en hi­sto­risk Oscar- re­kord, hvis den vin­der al­le de 12 ka­te­go­ri­er, den er no­mi­ne­ret i. Tre stor­fi lm har tid­li­ge­re vun­det 11 Oscars: ’ Ben Hur’ fra 1959, ’ Ti­ta­nic’ fra 1997 og ’ Rin­ge­nes Her­re - Kon­gen ven­der til­ba­ge’ fra 2003.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.