Ri­is i en horn­lyg­te

Bjar­ne Ri­is’ mål­sæt­ning er at ven­de til­ba­ge som hol­de­jer for et cy­kel­hold på Wor­ld Tour’en til næ­ste sæ­son, men der er end­nu ik­ke no­get kon­kret at mel­de ud, og det blev der der­for hel­ler ik­ke på det vel­be­søg­te pres­se­mø­de i Kø­ben­havn i går

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@ spor­ten. dk

Ho­tel D’Ang­le­ter­re strå­ler på Kgs. Nytorv i det in­dre Kø­ben­havn og hu­ser nor­malt det fi ne­ste af det fi ne­ste. For to da­ge si­den præ­sen­te­re­de Mi­che­lingu­i­den si­ne yp­per­ste re­stau­ran­tan­be­fa­lin­ger for året på det fem­stjer­ne­de ho­tel, og i går fj er­ne­de to an­dre fra før­ste klas­se ind­pak­nings­pa­pi­ret til de­res læn­ge ven­te­de pro­jekt.

Det var da­gen for Bjar­ne Ri­is’ og Lars Sei­er Chri­sten­sens pres­se­mø­de, som su­ge­de den dan­ske sport­s­pres­se til sig som en sværm af bi­er til en åben då­seco­la. I et ind­by­den­de rum præ­get af de im­po­ne­ren­de hvæl­vin­ger i loft et for­tal­te de to her­rer om de­res nye virk­som­hed Ri­is/ Sei­er Hol­ding Com­pa­ny, som de indtil vi­de­re har skudt fem mio. eu­ro ( 37 mio. kr.) i. Et sel­skab be­stå­en­de af fl ere min­dre pro­jek­ter, som skal ud­gø­re en bæ­re­dyg­tig for­ret­ning in­den for cy­kel­spor­ten, og som har én stor am­bi­tion til næ­ste gang, der skal fejres nytår: Bjar­ne Ri­is og Lars Sei­er Chri­sten­sen vil ha­ve et Wor­ld Tour- hold i 2017.

End­nu ejer Tour de Fran­ce- vin­de­ren fra 1996 og den tid­li­ge­re di­rek­tør i Saxo Bank ik­ke en li­cens til at dri­ve et hold på spor­tens første­klas­se, men Bjar­ne Ri­is ser man­ge mu­lig­he­der for at er­hver­ve sig så­dan en.

» Vi er ik­ke fo­ku­se­ret på ude­luk­ken­de én mu­lig­hed. Det, som vi ger­ne vil, er at ha­ve vo­res eget cy­kel­hold, hvis det kan la­de sig gø­re. Men det er der in­gen ga­ran­ti for, at det kan, og der­for kun­ne det og­så tæn­kes, at vi slår os sam­men med an­dre el­ler en­der med en tred­je va­ri­ant, « sag­de Bjar­ne Ri­is på det bo­ne­de gulv for­an en fl ok spør­ge­lyst­ne jour­na­li­ster. Den sjove prins Bjar­ne Ri­is hav­de ik­ke lyst til at kom­men­te­re på de man­ge skri­ve- ri­er, der har væ­ret om hans mu­li­ge in­vol­ve­ring med prin­sen af Ba­hrain, Nas­ser bin Ha­mad Al Kha­li­fa, der for ny­lig an­non­ce­re­de, at han in­den læn­ge præ­sen­te­rer et Wor­ld Tour- hold i 2017. Iføl­ge en af BTs nor­malt tro­vær­di­ge kil­der er dan­ske­ren i hvert fald mød­tes med Al Kha­li­fa, og da BT spurg­te Ri­is om net­op det­te, slog han en lun og varm lat­ter op.

» Ha­haha.. Der er sagt og skre­vet utro­ligt me­get, og det har væ­ret sjovt at føl­ge. Man har en liv­lig fan­ta­si en­gang imel­lem. Som jeg si­ger: Den dag, jeg har no­get kon­kret at mel­de ud, så gør jeg det, « lød det fra Bjar­ne Ri­is.

Prin­sen har for­talt på In­s­ta­gram og Fa­ce­book, at han star­ter et su­per­hold. For­ven­te­ligt i 2017. Og når du så og­så vil til­ba­ge i spor­ten på sam­me tid, er det vel ik­ke ...

» Men det er jo ik­ke ens­be­ty­den­de med, at jeg har no­get med det at gø­re. Jeg me­ner ik­ke, at han har nævnt mit navn, har han det, « spurg­te Bjar­ne Ri­is re­to­risk. Ting i stø­be­ske­en En an­den mu­lig­hed for Bjar­ne Ri­is sy­nes at væ­re at kø­be li­cen­sen til at kø­re på cy­kel­spor­tens første­klas­se af Oleg Tin­kov, der sæl­ger sit Tin­koff - hold se­ne­st ved ud­gan­gen af 2016 - el­ler even­tu­elt luk­ker det. Trods det go­de hu­mør vil­le Bjar­ne Ri­is ik­ke stil­le mu­lig­he­der­ne for et co­me­ba­ck op i pri­o­ri­te­ret ræk­ke­føl­ge.

» Det ( at kø­be Tin­koff s li­cens, red.) er ik­ke no­gen før­ste­pri­o­ri­tet. Jeg kan slet ik­ke sva­re på, om det er en mu­lig­hed, « sag­de Bjar­ne Ri­is.

Hvis Bjar­ne Ri­is skal gø­re co­me­ba­ck i 2017, skal der in­den for en over­sku­e­lig frem­tid til at kom­me styr på op­sæt­nin­gen af hol­det, her­un­der og­så aft aler med ryt­te­re, der un­der Tour de Fran­ce og især eft er be­gyn­der at kig­ge frem mod næ­ste sæ­son. Det la­der Ri­is sig dog ik­ke stres­se af.

» Der er al­tid de­ad­li­nes. Jeg ved, hvad der skal til. Vi har ik­ke væ­ret ude at si­ge no­get før nu, og så må vi se, hvad in­teres­sen er. Hvis ik­ke vi får et hold i 2017, så får vi må­ske et i 2018. Men tro mig, jeg har ting i pipe­li­ne’en ( på aff yrings­ram­pen, red.), der lig­ger klar, « sag­de Bjar­ne Ri­is.

Spørgs­må­let, som nu står til­ba­ge, er, hvor­dan Bjar­ne Ri­is gør sit co­me­ba­ck i in­ter­na­tio­nal top­sport. Må­ske de kom­men­de må­ne­der le­ve­rer sva­ret.

FO­TO: NILS MEILVANG

Bjar­ne Ri­is hav­de ik­ke me­get kon­kret at mel­de ud i går, da han og Lars Sei­er Chri­sten­sen holdt hof for cy­kel­pres­sen på Ho­tel D’Ang­le­ter­re i Kø­ben­havn. Men han har mas­ser af ting på blok­ken, si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.