Rundt­os­set gæst i Drøm­me­n­es Te­a­ter

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/ 16 -

DRØM­MEN OM ET utro­ligt Midtjyl­land- re­sul­tat le­ve­de stort set he­le vej­en i de to Eu­ro­pa Le­ague- op­gør mod Man­che­ster Uni­ted. Det er i sig selv en præ­sta­tion, og­så selv om FCM i aft es for­lod den eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­ring eft er sam­let ne­der­lag på 3- 6 til den en­gel­ske gi­gant. Så­dan blev fa­cit i aft es eft er en kamp, hvor FCM ud­nyt­te­de sit ene skud på mål til en scor­ing ved Pio­ne Si­sto, som igen vi­ste, at han er på vej til­ba­ge til det ni­veau, der kan gø­re ham til en af lan­dets bed­ste spil­le­re de kom­men­de år. Men det blev og­så en kamp, hvor de dan­ske me­stre var en pres­se­de og rundt­os­se­de gæ­ster i Drø­me­nes Te­a­ter - med André Rø­mer som den mest ud­for­dre­de.

Det blev alt for grimt til sidst, men vi skal og­så hu­ske, sy­nes jeg, at hå­bet fak­tisk le­ve­de. Og det le­ve­de læn­ge­re, end vi kun­ne for­ven­te. DER­MED FIK VI sat det sid­ste dan­ske punk­tum for den­ne eu­ro­pæ­isk sæ­son, og eft er at ha­ve set det, kan jeg ik­ke la­de væ­re at spør­ge, om I hu­sker de da­ge til­ba­ge i au­gust, da den­ne sæ­sons eu­ro­pæ­isk kam­pe sta­dig var i de­res ind­le­den­de fa­ser? Det var in­den, de sto­re, ri­ge og selvskrev­ne del­ta­ge­re over­ho­ve­det hav­de væ­ret på græs, at Brønd­by på pin­lig­ste vis blev klædt af ude mod PA­OK i Græken­land, og FC Kø­ben­havn fl op­pe­de mod tjek­ki­ske Jablo­nec.

Man tro­e­de ik­ke rig­tigt, at den­ne fod­bold­sæ­son skul­le bli­ve me­get an­det end et nyt ele­ment til for­tæl­lin­gen om dansk fod­bolds ræd­sels­rej­se ud af den eu­ro­pæ­i­ske top. Det blev alt for grimt til sidst, men vi skal og­så hu­ske, sy­nes jeg, at hå­bet fak­tisk le­ve­de. Og det le­ve­de læn­ge­re, end vi kun­ne for­ven­te. MEN I DE da­ge gjor­de FC Midtjyl­land dansk fod­bold stolt med en modig og gen­nem­ført god ind­sats over to kam­pe mod Sout­hamp­ton. Det var ret im­po­ne­ren­de og et godt pla­ster på et sår, der dog kun­ne mær­kes - og­så selv om der alt­så kom pla­ster på.

Jeg tro­e­de den­gang ik­ke, at det­te skul­le bli­ve en min­de­vær­dig eu­ro­pæ­isk år­gang for dansk klub­fod­bold i Eu­ro­pa, og jeg har ik­ke reg­net ud i det snørk­le­de ko­ef­fi ci­ent­sy­stem, om tal­le­ne rent fak­tisk og­så vil for­tæl­le om en fl ot sæ­son. Men alt af­slø­res hel­ler ik­ke af tal.

Uan­set hvad så har FC Midtjyl­lands præ­sta­tion først mod Sout­hamp­ton, si­den i grup­pe­spil­let og nu i de to kam­pe mod Man­che­ster Uni­ted le­ve­ret bå­de præ­sta­tio­ner og re­sul­ta­ter, som ud­sæt­ter be­gra­vel­sen over dansk fod­bold i en eu­ro­pæ­isk kon­tekst i et vist styk­ke tid end­nu. VI HAR HELT ge­ne­relt – og selv om ne­der­la­get i aft es var klart – set et Midtjyl­land- hold med en mo­den­hed, bred­de, afk la­ret­hed og klas­se, som har væ­ret en fl ot over­byg­ning på det ni­veau, der gjor­de dem til dan­ske me­stre.

Og jeg sid­der med for­nem­mel­sen af, at dis­se to kam­pe mod Uni­ted vil væ­re en god ting for Midtjyl­land, når Su­per­liga­en i den­ne we­e­kend be­gyn­der.

BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.