Re­for­mer el­ler ka­os

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FIFARCEN

DET SKER PÅ KON­GRES­SEN VALG AF NY PRÆ­SI­DENT. KAN­DI­DA­TER­NE ER: ØVERST TIL VEN­STRE: Prin­ce Ali Bin Al- Hus­se­in, 39 år og fra Jor­dan ØVERST TIL HØJ­RE: Gi­an­ni In­fan­ti­no, 45 år og fra Schweiz NE­DERST TIL VEN­STRE: Sheikh Sal­man bin Ebra­him Al Kha­li­fa. 50 år og fra Ba­hrain NE­DERST I MID­TEN: Tokyo Se­xwa­le, 62 år og fra Syd­afri­ka NE­DERST TIL HØJ­RE: Jérô­me Champag­ne, 57 år og fra Frank­rig I før­ste val­grun­de kræ­ver det to­tred­je­de­le af stem­mer­ne at vin­de val­get. Får in­gen kan­di­dat det, er der en ny val­grun­de, hvor kra­vet er halv­de­len af stem­mer­ne. Sker det ik­ke, vil tred­je val­grun­de fin­de sted – dog uden den kan­di­dat, der får fær­re­st stem­mer i an­den val­grun­de. AF­STEM­NING OM EN RE­FORM­PAK­KE: - blandt an­det be­græn­se­de valg­pe­ri­o­der på 12 år, ned­læg­gel­se af ek­se­ku­tiv­ko­mi­te­en og op­ret­tel­se af FI­FA- rå­det med 36 med­lem­mer – her­af mindst seks kvin­der – og åben­hed om­kring ho­nora­rer. der i 2011 delt­og i pro­de­mo­kra­ti­ske pro­te­ster i Ba­hrain, hvil­ket re­sul­te­re­de i til­ba­ge­hol­del­se og tor­tur for de­mon­stran­ter­ne.

Da­gens af­stem­ning kom­mer, ef­ter at 79- åri­ge Sepp Blat­ter selv valg­te at træk­ke sig som præ­si­dent for ver­dens­fod­bol­dor­ga­ni­sa­tio­nen ef­ter mas­si­ve be­skyld­nin­ger om kor­rup­tion. Be­skyld­nin­ger­ne be­gynd­te, ef­ter at ni cen­tra­le FI­FA- med­lem­mer blev ar­re­ste­ret af FBI på luksus­ho­tel­let Baur Lac i hjer­tet af Zürich 27. maj sid­ste år – kort før FI­FAs kon­gres. Si­den er fle­re ble­vet an­holdt, og det kan ik­ke ude­luk­kes, at po­li­ti­et slår til igen i dag li­ge­som sidst. Re­for­mer­ne er det vig­tig­ste Til trods for be­skyld­nin­ger om kor­rup­tion skul­le præ­si­dentval­get stå to da­ge se­ne­re, og her vandt Sepp Blat­ter til stor for­try­del­se for Jes­per Møl­ler, der var klar til at mel­de DBU ud af FI­FA. Det kom dog al­drig så vidt, for en lil­le uge se­ne­re valg­te den 79- åri­ge FI­FA- præ­si­dent at træk­ke sig fri­vil­ligt trods sej­ren.

Og det er da og­så med af­sæt i vær­di­er, at DBU sam­men med de seks an­dre nor­di­ske for­bund al­le stem­mer på schweizi­ske Gi­an­ni In­fan­ti­no, der som ge­ne­ral­se­kre­tær i UE­FA er kendt for at fi­ske bol­de op ved di­ver­se lod­træk­nin­ger til for ek­sem­pel Cham­pions Le­ague.

DBU- le­del­sens stør­ste frygt er ik­ke, at Sheikh Sal­man går hen og vin­der af­stem­nin­gen, men i ste­det, at de re­for­mer, der stem­mes om si­de­lø­ben­de med præ­si­dentval­get, ik­ke bli­ver ved­ta­get.

» De er af­gø­ren­de for FI­FAs frem­tid. I an­den ræk­ke kom­mer, hvem der skal væ­re ny præ­si­dent. Vi stem­mer på In­fan­ti­no, da vi me­ner, at han bedst kan im­ple­men­te­re de helt nød­ven­di­ge re­for­mer, ud fra de vær­di­er og den de­mo­kra­tiop­fat­tel­se som vi har, « si­ger DBUs for­mand, Jes­per Møl­ler.

Ar­bej­det med at re­for­me­re FI­FA blev ind­ledt i 2011, da man im­ple­men­te­re­de mag­tens tre­de­ling, hvil­ket iføl­ge Jes­per Møl­ler er en af grun­de­ne til at Sepp Blat­ter og UE­FAs præ­si­dent, Mi­chel Plat­i­ni, nu er sus­pen­de­ret i seks år. Det er og­så grun­den til, at Plat­i­ni ik­ke er blandt de op­stil­le­de præ­si­dent­kan­di­da­ter. Hårdt ar­bej­de for­u­de Nu vil man ha­ve yder­li­ge­re re­for­mer med rod i en be­græns­ning på 12 år for, hvor læn­ge man kan sid­de som præ­si­dent, li­ge­som man vil ha­ve ind­ført in­te­gri­tet­stjek af kan­di­da­ter­ne og læg­ge ho­nora­rer­ne åbent frem. Dis­se re­for­mer, hvis ved­ta­gel­se kræ­ver, at 75 pro­cent af lan­de­ne stem­mer for, er alt­af­gø­ren­de for Jes­per Møl­ler, der ik­ke er me­get for at ud­ta­le sig om sce­na­ri­et med Sheikh Sal­man som præ­si­dent. hol­de mig til, når jeg si­ger, at det vig­tig­ste for mig er re­for­mer, og at jeg så i øv­rigt tror, at In­fan­ti­no vin­der, og det er ham, jeg stem­mer på. «

» Hvis In­fan­ti­no ik­ke bli­ver valgt, er det helt af­gø­ren­de, at vi har få­et ved­ta­get re­for­mer­ne, for så kan vi hol­de, uan­set hvem der bli­ver præ­si­dent, op på im­ple­men­te­rin­gen, « si­ger Jes­per Møl­ler og ud­dy­ber:

» Selv hvis In­fan­ti­no vin­der, er jeg sta­dig skep­tisk, og der lig­ger sta­dig en mas­se hårdt ar­bej­de for­u­de, « si­ger Jes­per Møl­ler.

Fak­tum er, at FI­FAs nye præ­si­dent står med en stor magt i et sy­stem, der i så man­ge til­fæl­de har vist sig at væ­re bun­d­rå­d­dent. Den nye præ­si­dent skal ge­ne­tab­le­re til­li­den til or­ga­ni­sa­tio­nens 209 med­lem­mer, ef­ter at for­gæn­ge­re med nav­ne­ne Sepp Blat­ter og João Ha­velan­ge har ud­nyt­tet den selv sam­me po­si­tion til at be­ri­ge dem selv og de­res ven­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.