Ma­ra­ton- mirak­let Magnus­sen

Gen­nem­før­te fi re grand­prix­di­stan­cer på to da­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Pe­ter Ny­gaard | spor­ten@ spor­ten. dk

111 om­gan­ge ons­dag og 153 om­gan­ge i går – Ke­vin Magnus­sen kom på over­ar­bej­de på si­ne to før­ste ar­bejds­da­ge for Re­naults nye For­mel 1- team. Med i alt 264 om­gan­ge gen­nem­før­te han præ­cis fi re grand­prix­di­stan­cer på Circu­it de Ca­ta­lu­nya uden for Bar­ce­lo­na.

» Jeg fi k kørt fl ere om­gan­ge, end vi hav­de tur­det hå­be på, og selv­føl­ge­lig er jeg træt. Men vi fi k prø­vet en mas­se ting, og det er ty­de­ligt, at vi har et rig­tig godt ud­gangs­punkt, for jeg pres­se­de vir­ke­lig bi­len. Det har væ­ret for­må­let med den­ne uge. At få kørt en mas­se om­gan­ge for at te­ste bi­len. Sim­pelt­hen kø­re og kø­re for at se hvor læn­ge de en­kel­te de­le hol­der - og hvad der går i styk­ker først, « sag­de en glad Ke­vin Magnus­sen ef­ter ma­ra­to­nind­sat­sen.

» Der er rig­tig man­ge go­de ting at ta­ge med fra den­ne her test. Men det al­ler­vig­tig­ste for mig har væ­ret at op­le­ve, hvor po­si­tivt tea­met er - al­le er ba­re så gla­de. «

Han sag­de det ik­ke di­rek­te, og han af­vi­ser be­hæn­digt en­hver sam­men­lig­ning med sit tid­li­ge­re team. Men stem­nin­gen hos McLa­ren, der er na­bo til Re­nu­alt i pad­do­ck­en på Circu­it de Ca­ta­lu­nya un­der vin­ter­te­ste­ne, var mar­kant an­der­le­des. Her nå­e­de hjem­me­ba­ne- hel­ten Fer­nan­do Alonso slet ik­ke at sæt­te en tid, in­den McLa­ren- Hon­da bi­len brød sam­men.

Der er rig­tig man­ge go­de ting at ta­ge med fra den­ne her test. Men det al­ler­vig­tig­ste for mig har væ­ret at op­le­ve, hvor po­si­tivt tea­met er - al­le er ba­re så gla­de Ke­vin Magnus­sen

» Jeg kon­cen­tre­rer mig om mit eget team, « sag­de Magnus­sen.

» På man­ge må­der ar­bej­der McLa­ren og Re­nault på sam­me må­de, men der er na­tur­lig­vis og­så sto­re for­skel­le. Der er da et par om­rå­der, hvor jeg har for­talt Re­nault- fol­ke­ne, hvor­dan vi gjor­de hos McLa­ren, men de er så er­far­ne her, at jeg har to­tal til­tro til, at de gør det op­ti­malt. « Me­re sta­bi­li­tet Magnus­sen frem­hæ­ver dog, at hans nye Re­nault fø­les me­re sta­bil og i bed­re ba­lan­ce end den McLa­ren, han kør­te i 2014.

» Og så er knap­per­ne på rat­tet selv­føl­ge­lig an­der­le­des - me­get an­der­le­des. De hed­der no­get an­det og sid­der an­dre ste­der end hos McLa­ren, og der har væ­ret me­get at væn­ne sig til. Men her har Re­naults si­mu­la­tor væ­ret til stor hjælp - og jeg har vist end­nu ik­ke tryk­ket på den for­ker­te knap. «

For­mel 1- fel­tet hol­der nu fi re da­ges pau­se, in­den årets an­den og sid­ste vin­ter- test be­gyn­der på Circu­it de Ca­ta­lu­nya tirs­dag. Her kø­rer Ke­vin Magnus­sen eft er pla­nen tirs­dag og ons­dag, in­den team­kam­me­ret Jo­ly­on Pal­mer over­ta­ger tors­dag og fre­dag.

» De man­ge om­gan­ge, jeg fi k kørt i den­ne uge, be­ty­der, at vi fak­tisk er lidt for­an i vo­res pro­gram. Der­for bli­ver der god tid til at ud­vik­le bi­len i næ­ste uge – til at af­prø­ve nye, blø­de dæk, ha­ve min­dre ben­zin i tan­ken og i det he­le ta­get sat­se me­re på om­gang­sti­der, « sag­de Magnus­sen, der bli­ver i Spa­ni­en i we­e­ken­den, in­den han man­dag be­gyn­der at for­be­re­de sig til te­sten sam­men med tea­met.

FO­TO: AFP OG GRAND PRIX PHOTO

Ke­vin Magnus­sen hav­de end­nu en im­po­ne­ren­de dag på Circu­it de Ca­ta­lu­nya, hvor For­mel 1- hol­de­ne te­ster bi­ler­ne, in­den det går løs i Au­stra­li­en 18.- 20. marts.

F1- test, Circu­it de Ca­ta­lu­nya 25. fe­bru­ar Ki­mi Raik­ko­nen, Fer­ra­ri ( 80 omg.) – 1.23,477 min. - US Da­ni­il Kvy­at, Red Bull- Re­naukt ( 96) – 1.24,293 – US Al­fonso Celis, For­ce In­dia- Mer­ce­des ( 75) – 1.24,840 – SS Ke­vin Magnus­sen, Re­nault ( 153) – 1.25,263 – S Jos Ver­stap­pen, Toro Ros­so- Fer­ra­ri ( 110) – 1.25,393 - M Fe­lipe Nasr, Sau­ber- Fer­ra­ri ( 121) – 1.2,. 053 – S Ni­co Ros­berg, Mer­ce­des ( 86) – 1.26,187 – M Lewis Ha­milt­on, Mer­ce­des ( 99) – 1.26,295 – M Fe­lipe Mas­sa, Wil­li­ams- Mer­ce­des ( 54) – 1.26,483 - M Este­ban Gu­ti­er­rez, Haas- Fer­ra­ri ( 89) – 1.27,802 – M Rio Hary­an­to, Ma­nor- Mer­ce­des ( 51) – 1.28,266 – S Fer­nan­do Alonso, McLa­ren- Hon­da ( 3) – uden tid ( Dæk­ty pe: US = Ul­tra Soft , SS = Su­per Soft , S = Soft , M = Me­di­um)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.