Magnus­sen i ny ud­ga­ve

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PE­TER NY­GAARD, BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

DET HAR VÆ­RET en for­nø­jel­se at op­le­ve Ke­vin Magnus­sen de se­ne­ste fi re da­ge på Circu­it de Ca­ta­lu­nya. Den stres­se­de, pres­se­de op­før­sel, der præ­ge­de man­ge af hans McLa­ren- we­e­ken­der, er afl øst af en ny smi­len­de, imø­de­kom­men­de og op­ti­mi­stisk Magnus­sen ver­sion 2,0 .

Men tag ik­ke fejl. Den nye ver­sion af Magnus­sen er end­nu me­re se­ri­øs end McLa­ren- ud­ga­ven. De op­le­vel­ser, Ke­vin Magnus­sen har væ­ret igen­nem de se­ne­ste to år, har mod­net og mo­ti­ve­ret ham. In­derst in­de ved han godt, at det er et mira­kel, der har gi­vet ham chan­cen hos Re­nault. OK – han fortje­ner chan­cen, og han er det op­lag­te valg for det fran­ske team. Men det var en hel­dig kom­bi­na­tion af fal­den­de olie­pri­ser og sti­gen­de kor­rup­tion i Ve­nezu­ela, der skab­te mirak­let. Og mirak­ler er sjæld­ne. Der­for er Magnus­sen mo­ti­ve­ret som al­drig før.

TIL­BA­GE STÅR SPØRGS­MÅ­LET: Hvor­for blev McLa­ren- da­ge­ne oft e så for­kram­pe­de? Jeg tror, der er mindst to fak­to­rer. For det før­ste ud­sat­te tea­met ham for et uri­me­lig pres fra om­trent dag ét. Al­le­re­de i lø­bet af for­å­ret 2014 stod det klart, at McLa­ren vil­le ha­ve tre kø­re­re til de­res to 2015- bi­ler. Det var en ud­for­dring, der ty­de­lig­vis mo­ti­ve­re­de er­far­ne Jen­son But­ton, men det var og­så en at­mos­fæ­re, der hæm­me­de Magnus­sen. Og oft e fra­tog ham glæ­den fra at ud­le­ve livs­drøm­men.

HVOR­FOR MCLA­REN- LE­DEL­SEN TRO­E­DE, den kun­ne få det bed­ste ud af en de­butant ved om­gå­en­de at ud­sæt­te ham for mas­sivt pres, er et af de stør­re myste­ri­er i mo­der­ne For­mel 1- hi­sto­rie.

Og for det an­det er McLa­ren ble­vet et team, der ik­ke be­hand­ler si­ne kø­re­re sær­ligt godt. Jeg har svært ved at kom­me i tan­ke om en McLa­ren-kø­rer, der har for­ladt tea­met på en or­dent­lig må­de. Magnus­sen blev unød­ven­digt svi­net til af team­chef Ron Den­nis, da sa­m­ar­bej­det for længst var slut. Dan­ske­rens for­gæn­ger, Ser­gio Pe­rez, var hel­ler ik­ke ver­dens stør­ste McLa­ren­fan, da han blev hældt ud i 2013. Da Lewis Ha­milt­on, der hav­de væ­ret på kon­trakt med McLa­ren, si­den han kør­te go­kart, skift ede til Mer­ce­des, var en af be­grun­del­ser­ne, at han ’ en­de­lig vil­le væ­re sig selv.’ Den dob­bel­te McLa­ren- ver­dens­me­ster Mi­ka Häk­ki­nen var sim­pelt­hen ud­brændt eft er si­ne man­ge McLa­ren- år. Ke­vin Magnus­sens far, Jan? Han var hel­ler ik­ke im­po­ne­ret over den be­hand­ling, McLa­ren- le­del­sen ud­sat­te ham for.

Jeg tror, der vil­le væ­re man­ge tom­me plad­ser om­kring bor­det, hvis Ron Den­nis en dag skul­le in­vi­te­re si­ne tid­li­ge­re kø­re­re til en gen­for­e­ning.

Eft er ba­re fi re test­da­ge vir­ker det som om, Ke­vin Magnus­sen al­le­re­de fø­ler sig me­re hjem­me hos Re­nault, end han no­gen­sin­de gjor­de hos McLa­ren. Sam­ti­dig er han vok­set med an­sva­ret af at væ­re tea­mets mest er­far­ne kø­rer

DET NYE RE­NAULT team er en helt an­den hi­sto­rie. En fl ad le­del­ses­struk­tur, og plads til at man må sy­nes, at For­mel 1 og­så er sjov, gør tea­met langt me­re vel­eg­net til dan­ske­re i al­min­de­lig­hed og fa­mi­li­en Magnus­sen i sær­de­les­hed.

Eft er ba­re fi re test­da­ge vir­ker det som om, Ke­vin Magnus­sen al­le­re­de fø­ler sig me­re hjem­me hos Re­nault, end han no­gen­sin­de gjor­de hos McLa­ren. Sam­ti­dig er han vok­set med an­sva­ret af at væ­re tea­mets mest er­far­ne kø­rer. Og en­de­lig kan han væ­re langt me­re af­slap­pet end i si­ne McLa­ren- da­ge. Han har jo prø­vet det vær­ste, der kan ske for en ung For­mel 1- kø­rer: At mi­ste sin plads.

Som han selv sag­de: ’ Det, der ik­ke dræ­ber dig, gør dig stær­ke­re.’

McLa­ren- åre­ne var tæt på at dræ­be hans For­mel 1- kar­ri­e­re. Men i sid­ste en­de gjor­de de kun Magnus­sen ver­sion 2,0 stær­ke­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.