DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Langt om læn­ge sky­des Su­per­liga­en i gang, og det er med en af de mest spæn­den­de guld­kam­pe i lang tid.

I hvert fald på pa­pi­ret. For spør­ger man book­ma­ker­ne, bli­ver der ik­ke den sto­re tvivl om, hvem der lø­ber med mester­ska­bet.

Så­le­des er FC Kø­ben­havn ret så klar fa­vo­rit. I øje­blik­ket er 1,55 hos Cas­hPo­int det bed­ste odds, man kan få, og det er der blandt an­det en hi­sto­risk grund til.

» Sta­ti­stik­ken in­di­ke­rer, at FC Kø­ben­havn er bed­re til at hånd­te­re pres­set ved at lig­ge num­mer ét end kon­kur­ren­ter­ne. Det skyl­des for­ment­lig en kom­bi­na­tion af man­ge ru­ti­ne­re­de spil­le­re i trup­pen samt det fak­tum, at FCK al­tid er en del af mester­skabs­kam­pen. Man er me­re vant til at be­fi nde sig i si­tu­a­tio­nen end de øv­ri­ge hold « , si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.