NY MÅ­LING

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge en ny må­ling fo­re­ta­get d 24.- 25. fe­bru­ar af Me­ga­fon for TV2 og Po­li­ti­ken står De Kon­ser­va­ti­ve ik­ke til at mi­ste væl­ge­re på grund af op­gø­ret mel­lem par­ti­et og re­sten af blå blok. Til gen­gæld in­de­hol­der må­lin­gen dår­ligt nyt for Ven­stre, der blot står til 16,2 pro­cent af stem­mer­ne, hvis der var valg i mor­gen. Det er mar­kant un­der de 19,5 pro­cent af stem­mer­ne Ven­stre fi k ved val­get i som­me­ren 2015, skri­ver TV2. dk. Ven­stre har er ik­ke få­et så dår­li­ge me­nings­må­lin­ger af Me­ga­fon si­den ju­ni 2014, hvor sa­ger­ne om Lars Løk­ke Ras­mus­sens tøjind­køb på par­tiets reg­ning do­mi­ne­re­de me­di­e­bil­le­det. Må­lin­gen spår dødt løb mel­lem blok­ke­ne, idet rød blok står til 50,5 pro­cent af stem­mer­ne, og blå står til 49,5. Det er in­den for den sta­ti­sti­ske usik­ker­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.