Hvad skal der ske med Skat nu?

BT - - DEBATT -

Man prø­ver vel at sik­re sig, det ik­ke gen­ta­ger sig, så in­gen igen for­sø­ger at mal­ke statskas­sen. Bå­de med fl ere me­d­ar­bej­de­re og med kla­re ru­ti­ner og præ­ci­se be­skri­vel­ser af, hvad man gør for at kon­trol­le­re, at ud­byt­te ud­be­ta­les i tråd med reg­ler­ne. Vo­res op­ga­ve som stats­re­viso­rer er at på­pe­ge, hvil­ke pro­ble­mer der har væ­ret og er, og der­eft er ud­ta­ler vi os om det. Eft er­føl­gen­de er det op til mi­ni­ste­ren og Fol­ke­tin­get at re­a­ge­re på det grund­lag. Der skal vi ik­ke kom­me med løs­nings­mo­del­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.