Det ty de­li­ge løft e på en luft ig dag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BTs SPORT­S­CHEF BENJA­MIN MUNK LUND

DET ME­STE VAR ret ufær­digt, da Bjar­ne Ri­is og Lars Sei­er i går an­non­ce­re­de pla­ner­ne for det, de selv me­ner, er en ba­ne­bry­den­de tankegang for, hvor­dan man kan ska­be en bæ­re­dyg­tig virk­som­hed med et pro­fes­sio­nelt cy­kel­hold som det åben­ly­se slagnum­mer.

Der var pla­ner om en træ­nings­ap­pli­ka­tion, et træ­nings­cen­ter, træ­nings­cyk­ler, vir­tu­al re­a­li­ty- op­le­vel­ser og en fe­ri­e­bo­lig til ud­lej­ning i Ita­li­en. Det skul­le ska­be en fun­da­men­talt an­der­le­des præ­mis for den ul­ti­ma­ti­ve am­bi­tion om igen at ha­ve et cy­kel­hold på hø­je­ste ni­veau, hæv­de­de de to. Og det kan de sik­kert sag­tens ha­ve ret i - de ved trods alt me­re om at dri­ve cy­kel­hold end de fl este.

Men jeg gik nu ik­ke ud fra Ho­tel D’Ang­le­ter­re igen med hå­ret blæst ret langt til­ba­ge over, hvad jeg hav­de hørt. Så er det sagt. MEN VI SKAL selv­føl­ge­lig gi­ve pro­jek­tet rum til at vok­se, og det stod ret klart, at de to sta­dig er i en op­byg­nings­fa­se, og de me­ner det så al­vor­ligt, at de har in­ve­ste­ret hver 2,5 mio. eu­ro i det fæl­les sel­skab.

Mest kon­kret og mest in­ter­es­sant var mel­din­gen om, at Ri­is er fær­dig med si­ne læ­re­ri­ge be­tragt­nin­ger om cy­kel­spor­ten ude­fra. Nu vil han til­ba­ge til den sport, der har væ­ret he­le hans liv, og am­bi­tio­nen er, at det skal ske, så han er klar med et hold til sæ­so­nen 2017.

Jeg skrev i går her i BT, at min op­le­vel­se ik­ke er, at cy­kel­spor­ten har sav­net Ri­is spe­ci­elt, og at jeg sta­dig sy­nes, han har et stort tro­vær­dig­heds­pro­blem.

Fle­re dan­ske idræts­le­de­re slog i sam­me for­bin­del­se fast, at de med bag­grund i den do­pin­grap­port, der blev præ­sen­te­ret i ju­ni sid­ste år, ik­ke me­ner, Ri­is fortje­ner en chan­ce me­re i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport.

Det over­ra­sker ik­ke, at Ri­is me­ner no­get an­det, og at han alt­så nu for­føl­ger det. På mit spørgs­mål om, hvor­dan han selv ser på sin tro­vær­dig­hed, er­kend­te han, at han tid­li­ge­re har fejl­et.

» Der vil al­tid væ­re del­te me­nin­ger om mig, og man har selv­føl­ge­lig lov til at me­ne, hvad man vil. Jeg er­ken­der, at jeg har fejl­et. Men jeg har og­så væ­ret med til at ud­vik­le cy­kel­spor­ten i en god ret­ning. Det gæl­der blandt an­det de bi­o­lo­gi­ske pas, ud­vik­ling og le­del­se. Der kan sag­tens væ­re plads til mig i spor­ten, og jeg har lært af mi­ne er­fa­rin­ger. Jeg står for en sund og for­nuft ig cy­kel­sport, « sag­de han.

Og så kom hans løft e:

» Jeg kom­mer ik­ke til at skuff e no­gen. «

Det var den sæt­ning, der stod ty­de­ligst på en luft ig dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.