At gen­gi­ve Bjar­ne Ri­is’ øh’er fra et pres­se­mø­de i sang kræ­ver til gen­gæld sit pi­ge­kor ...

BT - - SUPERLIGA -

N SPORTSMEDIEOVERFLYVNING I går ef­ter­mid­dag far­ver he­le pa­let­ten. Vi snak­ker fra DR Pi­geKo­ret over pres­se­mø­de med Bjar­ne Ri­is og Lars Sei­er, hal­ten­de hånd­bol­dø­ko­no­mi, FI­FA- valg og FC Midtjyl­land til Ke­vin, der kan li­de at kø­re stærkt.

VIN­DE­REN MÅ SÅ ube­tin­get væ­re pu­blic ser­vi­ce- ud­ga­ven af su­per­ligaslags­an­ge sat på sang­sta­tiv af pi­geko­ret. I for­vent­nin­gens alt for lan­ge vin­ter­pau­se, der i tv- sam­men­hæng ik­ke er så tung al­li­ge­vel, for­di bol­den på skær­men rul­ler året rundt. Men når græs­set spi­rer i egen bag­ha­ve og liga, og op­tak­ten i sport­sjour­na­li­stisk for­stand er li­ge utak­nem­me­lig år eft er år, er DR Spor­tens bud på en ori­gi­nal for­års­be­bu­der li­ge på kor­net. Gå ind, og stream den. Et par linjer fra hver klub i pi­ge­ko­rets ud­læg­ning er til at bli­ve i godt hu­mør af.

AT GEN­GI­VE BJAR­NE Ri­is’ øh’er fra et pres­se­mø­de i sang kræ­ver til gen­gæld sit pi­ge­kor. Om­vendt, hvis det er på­kræ­vet, kø­ber Ri­is og Sei­er vel ba­re sit eget. Ak­ku­rat som de har ban­ket 37 mil­li­o­ner kro­ner i et kon­cept som fun­da­ment for et kom­men­de Wor­ld Tour­hold, der i bed­ste fald kom­mer på hjul i 2017, i vær­ste iføl­ge Sei­er i 2018. Må­ske li­ge til den ufor­lø­ste si­de, at et må­ned­langt tea­set og hy­pet pres­se­mø­de på sel­ve­ste D’Ang­le­ter­re åb­ne­de med, at Sei­er og Ri­is i fæl­les­skab hav­de købt en kon­di­cy­kel. Men som den for­gre­ne­de for­ret­nings­mo­del bund­fæl­de­de sig må­ske i vir­ke­lig­he­den langt me­re frem­sy­net end de skynd­som­me og to­cif­re­de mil­li­onbe­løb li­ge lukt ned i ryt­ter­nes løn­nings­po­ser. Det vil ti­den vi­se.

PEN­GE­NE FOS­SER I hvert fald ik­ke i hånd­bold- kas­ser­ne fra en af dansk sports sto­re sponso­rer igen­nem det se­ne­ste tiår. Det har Lars Sei­er la­det sin kortva­ri­ge bu­si­nes­smak­ker Jes­per Ni­el­sen om til­ba­ge i AG Kø­ben­havn- ti­den. Pro­jek­tet end­te i en spek­taku­lær kon­kurs, og in­tet ty­der på, at øko­no­misk do- ping er vej­en frem i dansk hånd­bold. I hvert fald vid­ner den år­li­ge ana­ly­se fra Idræt­tens Ana­ly­se­in­sti­tut om, at sta­bi­li­tet gi­ver bedst ba­lan­ce i to­tal­bil­le­det. Gen­nem­snits­om­sæt­nin­gen i en liga- hånd­bold­klub lig­ger om­kring de 10 mil­li­o­ner, og un­der­skud­de­ne i snit på en halv mil­li­on. Ik­ke en vold­som stor øko­no­mi i lan­dets in­den­dør­s­ud­ga­ve af en na­tio­nalsport, hvor om­sæt­nings­tal­le­ne i de gla­de midt- 00’ ere var næ­sten det dob­bel­te. Men hel­le­re bæ­re­dyg­ti­ge liga­er end en ka­mi­ka­zea­re­n­a­sport.

FC MIDTJYL­LAND BA­LAN­CE­RER lidt på sam­me kniv­sæg. Med hø­je­re vo­lu­men i om­sæt­ning og ud­s­ving, der er til at få øje på. Og na­tur­lig­vis fyld­te klub­bens re­tu­ro­p­gør i Man­che­ster mar­kant i gårs­da­gens op­pi­ske­de for­vent­ning til et sen­sa­tio­nelt avan­ce­ment i Eu­ro­pa Le­ague eft er 2- 1 over Uni­ted i Her­ning sid­ste uge. Desvær­re først fa­cit eft er min de­ad­li­ne, men med så mar­kan­te sport­s­li­ge re­sul­ta­ter i bå­de superliga og eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng når bund­linj­en kun med hiv og sving i plus. Om in­de­væ­ren­de liga­sæ­son af­sted­kom­mer sam­me gro­bund for over­skud ved vi må­ske al­le­re­de om en uges tid, når Uni­ted og topkam­pe mod AaB man­dag og FC Kø­ben­havn tors­dag er for­tid.

KE­VIN MAGNUS­SENS TID er li­ge her og nu. Og for fuld fart un­der For­mel 1- test­kør­sel i Bar­ce­lo­na. Loven­de ti­der og co­me­ba­ck for dan­ske­ren, der så og­så måt­te tryk­ke på spe­e­de­ren så­dan en eft er­mid­dag med ri­ge­lig rift om over­skrift er­ne. Og­så dem af al­vor­stung ka­rak­ter, som så frem mod da­gens valg af ny FI­FA- præ­si­dent.

MEN PI­GEKO­RET SANG så af­gjort smuk­ke­st ...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.