’ Nu slår vi dig ihjel’

BT - - NYHEDER -

PIRAT- TAXI dem dit dan­kort og ko­den, så la­der de dig gå’, « sag­de han.

Kri­sti­an er stæ­dig af na­tur og hav­de ik­ke lyst til at gi­ve de tre mænd ad­gang til sin bank­kon­to. Der­for gav han dem en for­kert ko­de. Da det ik­ke lyk­ke­des dem at hæ­ve pen­ge på kor­tet, skift ede stem­nin­gen. Nu slår vi dig ihjel Med Kri­sti­an på bag­sæ­det kør­te de rundt i Kø­ben­havns ga­der fra hæ­veau­to­mat til hæ­veau­to­mat. Un­der­vejs blev de tre mænd me­re og me­re tru­en­de. Al­ko­ho­len i hans blod gjor­de det svært for ham at hu­ske ko­den, som han var vant til ba­re at ta­ste ind.

» Af en el­ler an­den grund kom jeg he­le ti­den til at gi­ve dem ko­den til min te­le­fon. På et tids­punkt træk­ker den ene en for­ban­det stor jagt­k­niv op og rå­ber: ’ Hvis han gi­ver ko­den til sin te­le­fon en gang til, så skæ­rer jeg ham’, « for­tæl­ler Kri­sti­an.

De kør­te syd­på mod Ama­ger, og da de nå­e­de ud til van­det, steg de al­le ud af bi­len.

» De skub­be­de mig ned på jor­den og råb­te: ’ Nu slår vi dig fand­me ihjel’. På det tids­punkt var jeg over­be­vist om, at de vil­le slå mig ihjel, uan­set om jeg ud­le­ve­re­de ko­den el­ler ej, « for­tæl­ler Kri­sti­an.

Her­eft er blev han igen tvun­get ind i bi­len, nu med kni­ven for bry­stet.

» Han ma­ser kni­ven mod ma­ven på mig og rå­ber, at jeg skal hol­de op med at fl æbe, « for­tæl­ler Kri­sti­an, der end­te med at gi­ve dem sin ko­de. Det lyk­ke­des her­eft er ban­den at hæ­ve om­kring 10.000 kr. på det ene kort.

Eft er fl ere ti­mers kør­sel rundt om­kring i Kø­ben­havn lyk­ke­des det Kri­sti­an at slip­pe væk.

» På et tids­punkt sti­ger vi ud af bi­len for at hæ­ve pen­ge ved en au­to­mat, og der får jeg re­vet mig fri, « si­ger han.

Et sted på Ama­ger­bro­ga­de stop­per han en til­fæl­dig bil med et æl­dre æg­te­par. Er meldt til po­li­ti­et » Jeg rå­ber: ’ Tag mig med, tag mig med’. Men de ryster på ho­ve­d­et og si­ger ’ uha nej’, og så kø­rer de de­res vej. Så jeg løb vi­de­re, indtil jeg fandt en taxa, der sam­le­de mig op og hjalp med at rin­ge til po­li­ti­et, « for­tæl­ler Kri­sti­an.

Selv­om der er gå­et to uger si­den epi­so­den, sid­der ople­vel­sen sta­dig i krop­pen.

» Jeg er ble­vet lidt ban­ge for ind­van­dre­re, og det er lidt uprak­tisk, når man bor på Nør­re­bro, hvor der er rig­tig man­ge ind­van­dre­re, « si­ger han.

Hæn­del­sen er meldt til po­li­ti­et, der nu eft er­for­sker sa­gen.

Kri­sti­an har øn­sket kun at op­træ­de med for­navn, men hans ful­de iden­ti­tet er redaktionen be­kendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.