Lars He­de­gaard ri­si­ke­rer bø­de for at næv­ne at­ten­tat­mands navn

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG De­bat­tø­ren Lars He­de­gaard næ­rer ef­ter eget ud­sagn den dy­be­ste respekt for det dan­ske retsvæ­sen. Al­li­ge­vel har han igen og igen set sig nødsa­get til at bry­de det nav­ne­for­bud, der si­den april 2014 har be­skyt­tet den mand, der er sig­tet for at vil­le dræ­be den om­strid­te is­lam­kri­ti­ker.

Det fastslog han i går i Ret­ten på Fre­de­riks­berg, hvor han er til­talt for i tre til­fæl­de at ha­ve of­fent­lig­gjort nav­net på den for­mode­de at­ten­tat­mand. Det er sket på en svensk net­a­vis, i bo­gen ’ At­ten­ta­tet’ og på Fa­ce­book.

» Hvis jeg bli­ver dømt for at bry­de nav­ne­for­bud­det, har dom­sto­len i re­a­li­te­ten fra­kendt mig ret­ten til ef­ter bed­ste ev­ne at for­sva­re mit liv, « lød det fra He­de­gaard.

Det mar­kan­te syns­punkt bun­der i, at 28- åri­ge BH, sa­gens an­den ho­ved­per­son, sta­dig er på fri fod. Og så læn­ge det for­hol­der sig så­dan, er Lars He­de­gaard ik­ke tryg.

» Sand­syn­lig­he­den for, at BH vil bli­ve på­gre­bet, er be­ty­de­ligt stør­re, hvis hans iden­ti­tet er kendt. Det må væ­re al­men lo­gik, « sag­de for­svar­sad­vo­kat Pe­ter Tr­ud­sø.

Ad­vo­ka­ten hen­vi­ste des­u­den til, at og­så po­li­ti­et øn­sker nav­net of­fent­lig­gjort. Ale­ne til­ba­ge står hen­sy­net til den kræn­kel­se, som BH og hans på­rø­ren­de kan bli­ve ud­sat for ved of­fent­lig eks­po­ne­ring.

Og­så an­kla­ger Jes­per Holm ud­tryk­te en vis for­stå­el­se for de­bat­tø­rens si­tu­a­tion.

» Jeg for­står godt Lars He­de­gaards fru­stra­tion over, at den på­gæl­den­de ik­ke er ble­vet fan­get. Men det æn- drer ik­ke ved, at man bli­ver nødt til at over­hol­de ret­tens af­gø­rel­se om et nav­ne­for­bud, « sag­de an­kla­ge­ren.

Ved drabs­for­sø­get i fe­bru­ar 2013 mod Lars He­de­gaard af­fy­re­de en mand for­klædt som po­st­bud en pi­stol mod de­bat­tø­ren. Si­den da har 73- åri­ge He­de­gaard set sig over skul­de­ren.

Sa­gens an­den ho­ved­per­son sad i en pe­ri­o­de fængs­let i Tyr­ki­et, men her slap myn­dig­he­der­ne ham fri. Det be­tød, at Dan­marks an­mod­ning om ud­le­ve­ring ik­ke blev ef­ter­kom­met. Man­den er der­for ef­ter­lyst in­ter­na­tio­nalt.

Næ­ste fre­dag af­gør Ret­ten på Fre­de­riks­berg, om Lars He­de­gaard skal straf­fes med en bø­de, så­dan som an­kla­ge­myn­dig­he­den har an­be­fa­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.