Hver ot­ten­de ty­ske mi­grant for­svin­der

BT - - NYHEDER -

Næ­sten én ud af ot­te af de mi­gran­ter, som kom­mer til Tys­kland, for­svin­der, ef­ter at de er ble­vet re­gi­stre­ret, skri­ver avi­sen Süd­deut­sche Zei­tung.

Om­kring 13 pro­cent af de 1,1 mil­li­on mi­gran­ter og flygt­nin­ge, som blev re­gi­stre­ret i lan­det i fjor, duk­ke­de al­drig op på de mod­ta­gel­ses­cen­tre, som de blev hen­vist til, si­ger in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et i et svar på spørgs­mål fra det ven­stre­o­ri­en­te­re­de par­ti Die Lin­ke.

» Det er der­med 130.000 per­so­ner, som der ik­ke er gjort re­de for. Man­ge af dem kan væ­re rejst vi­de­re til an­dre lan­de el­ler væ­re ble­vet in­vol­ve­ret i ulov­ligt ar­bej­de el­ler kri­mi­na­li­tet, « si­ger in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et i sit svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.