Vågn nu op og hjælp dem!

BT - - NYHEDER -

ME­RE FRU­STRA­TION Den des­pe­ra­te far, der for­le­den dræb­te sin mul­ti­han­di­cap­pe­de 25- åri­ge dat­ter og bag­ef­ter sig selv på en kir­ke­gård i Gentofte, var desvær­re ik­ke ale­ne om at væl­ge en så dra­ma­tisk ud­vej. I ja­nu­ar 2014 dræb­te en 64- årig mor i Skæls­kør på Sydsjæl­land i kær­lig­hed sin mul­ti­han­di­cap­pe­de, 43- åri­ge dat­ter i til­sva­ren­de af­magt ef­ter en åre­lang kamp med kom­mu­nen for at få ri­me­li­ge vil­kår for dat­te­rens dag­lig­dag på en in­sti­tu­tion. Mo­de­ren blev i før­ste om­gang idømt 11 års fængsel for dra­bet, men Østre Lands­ret ned­sat­te si­den straf­fen til tre års fængsel.

» Uden at jeg ken­der de kon­kre­te om­stæn­dig­he­der i de to ulyk­ke­li­ge sa­ger, så vi­ser for­æl­dre­nes drab på de­res børn i sig selv, at for­æl­dre til mul­ti­han­di­cap­pe­de børn kan ha­ve et sær­ligt be­hov for hjælp og støt­te, som of­te bli­ver svig­tet. Der­for vil jeg med af­sæt i de ak­tu­el­le sa­ger kon­tak­te So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et og Kom­mu­nerns Lands­for­e­ning, så der kan bli­ve la­vet nog­le ret­nings­linjer for, hvor­dan vi bed­re kan bak­ke op om for­æl­dre i den si­tu­a­tion. Der er helt sik­kert en del for­æl­dre, der bli­ver svig­tet, « si­ger lands­for­mand Sytter Kri­sten­sen fra Lands­for­e­nin­gen LEV.

» For­æl­dre, der har bå­ret på an­sva­ret for et svært han­di­cap­pet barn i man­ge år, bli­ver slidt fø­lel­ses­mæs­sigt. Det vid­ner den hø­je skils­mis­se­pro­cent og­så om. Der skal la­ves en form for støt­te, så man og­så fra be­gyn­del­sen har et sted at gå hen, når pro­ble­mer­ne vi­ser sig, « til­fø­jer hun.

LEV- for­man­den er over­be­vist om, at der rundt om­kring i Dan­mark sid­der an­dre for­æl­dre til mul­ti­han­di­cap­pe­de, der er li­ge så fru­stre­re­de og des­pe­ra­te, som det var til­fæl­det i de to tragi­ske drabs­sa­ger fra de se­ne­ste to år.

» Der er rig­tig man­ge for­æl­dre, der er be­kym­re­de for, om de­res børn får et liv, der er til at hol­de ud at le­ve. Sær­ligt når for­æl­dre­ne er kom­met lidt op­pe i åre­ne, hø­rer jeg rig­tig tit, at de si­ger. » Jeg hå­ber ik­ke, at jeg dør før mit barn, for så er jeg der ik­ke til at føl­ge, hvor­dan de bli­ver be­hand­let af det of­fent­li­ge. Den angst sid­der sim­pelt hen i for­æl­dre­ne, « si­ger Sytter Kri­sten­sen. Ren magt­kamp LEV- lands­for­man­den kan og­så nik­ke gen­ken­den­de til kri­tik­ken fra den 69- åri­ge far fra Nord­s­jæl­land, der i et af­skeds­brev for­ud for dra­bet på dat­te­ren og sig selv be­skrev, hvor­dan han op­le­ve­de, at kom­mu­nen for­søg­te at stop­pe hans kri­tik ved at for­sø­ge at ta­ge for­æl­dre­ret­ten til dat­te­ren fra for­æl­dre­ne.

» Nog­le gan­ge kan der desvær­re op­stå en slags magt­kamp mel­lem det of­fent­li­ge og for­æl­dre­ne, hvor sy­ste­met kan sæt­te hårdt mod hårdt. Det stø­der vi på af og til, og vi kan ik­ke ik­ke kom­me udenom, at op­stram­nin­ger­ne og bes­pa­rel­ser­ne rundt om­kring har ramt den­ne her må­l­grup­pe, som har et stort hjæl­pe­be­hov. Ble­en bli­ver må­ske ik­ke i dag skif­tet li­ge så tit som tid­li­ge­re, « til­fø­jer Sytter Kri­sten­sen.

» Det er gen­nem­gå­en­de, at for­æl­dre helst ik­ke vil rej­se kri­tik, for­di de er ban­ge for, hvad der så sker med de­res barn. Og nog­le gan­ge er det desvær­re med god grund. Hvis du har et barn, der he­le ti­den har be­hov for støt­te og hjælp - og må­ske el­lers græ­der og rå­ber højt, hvis hjæl­pen ik­ke kom­mer - så bli­ver bar­net må­ske i per­so­na­lets øj­ne ud­nævnt som be­svær­ligt og umu­ligt, hvis for­æl­dre­ne ret­ter kri­tik. Det kan gå ud over den åben­hed og var­me, som bar­net el­lers skul­le ha­ve. Det er desvær­re no­get, som vi af og til har set. «

Ef­ter BTs om­ta­le af bag­grun­den for det tragi­ske drab og selv­mord på Ma­ri­eb­jerg Kir­ke har vi få­et fle­re hen­ven­del­ser fra for­æl­dre til han­di­cap­pe­de børn, der op­for­drer os til at se på pro­ble­ma­tik­ken med ’ be­svær­li­ge for­æl­dre’, som bli­ver for­søgt bragt til tavs­hed med trus­ler om at få fra­ta­get for­æl­dre­myn­dig­he­den. Ek­sem­pel­vis fra den­ne far: » Jeg for­ven­ter ano­ny­mi­tet og øn­sker ik­ke at stå frem med navns næv­nel­se, da det vil kun­ne be­la­ste mit eget for­hold til kom­mu­nens sags­be­hand­le­re. Jeg er selv far til et mul­ti­han­di­cap­pet barn. Men der ses desvær­re i fle­re kom­mu­ner for­søg på at fra­ta­ge ’ be­svær­li­ge’ for­æl­dre vær­ge­mål og for­æl­dre­ret­tig­hed med ar­gu­men­tet om, at de er uden for­æl­dre­ev­ne, « skri­ver fa­de­ren, hvis navn er redaktionen be­kendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.