LE­VER H

BT - - NYHEDER -

» Ja, det er usæd­van­ligt, « med­gi­ver Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, hi­sto­ri­ker og eks­pert i kongehuset, mens hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert Jon Bloch Skip­per pe­ger på, at Hen­rik har truf­fet et valg.

» Han har til­sy­ne­la­den­de valgt ik­ke at væ­re hjem­me­gå­en­de hus­far. Det kun­ne han jo godt væl­ge at væ­re, når hans ko­ne kom hjem fra ar­bej­de. Men han har valgt at bru­ge de kræft er, han åben­bart har til­ba­ge, på at rej­se, « si­ger Jon Bloch Skip­per til BT. Ar­bejds­fæl­les­ska­bet er væk Han si­ger og­så, at det ar­bejds­fæl­les­skab som Mar­gret­he og Hen­rik har delt i næ­sten fem år­ti­er med plan­læg­ning af rej­ser, of­fi ci­el­le be­søg og lig­nen­de, næ­sten er væk. Li­ge­som de fæl­les fran­ske froko­ster med tre ret­ter og liv­lig snak, drin­ken før mid­da­gen og hyg­ge­aft ner­ne sam­men med kort­spil el­ler hver sin bog hel­ler ik­ke læn­ge­re er dag­lig­dag for re­gent­par­ret. For­di Hen­rik så oft e er bort­rejst.

» Så selv­føl­ge­lig har de min­dre tid sam­men. Men det be­ty­der ik­ke, at de er min­dre gift el­ler hol­der min­dre af hin­an­den. Men det ar­bejds­fæl­les­skab, de hav­de tid­li­ge­re, er jo ik­ke­ek­si­ste­ren­de. Og så­dan er det, « si­ger Jon Bloch Skip­per.

I Sve­ri­ge vil­le no­get lig­nen­de al­drig ske i det sven­ske kon­ge­hus. Her ser man al­tid det sven­ske kon­ge­par sam­men.

» Kong Carl Gu­stav og dron­ning Sil­via ar­bej­der sam­men 24/ 7. Og når de ik­ke gør det, hol­der de fe­rie sam­men. De er al­tid sam­men, de har al­drig væ­ret væk fra hin­an­den. I mod­sæt­ning til je­res re­gent­par. Det sven­ske kon­ge­par rej­ser og­så al­tid på fe­rie sam­men til Öland og Frank­rig. Det er det sam­me med det nor­ske kon­ge­par. Det er usæd­van­ligt, « med­gi­ver den sven­ske jour­na­list og kon­ge­hu­s­eks­pert Ro­ger Lundgreen over­for BT. Får ot­te mil­li­o­ner kro­ner Prins­ge­ma­lens lan­ge fra­vær ved Dron­nin­gens si­de er ik­ke sær­lig godt for hans po­pu­la­ri­tet. Dan­sker­ne me­ner nem­lig, det er uri­me­ligt, at Hen­rik sta­dig mod­ta­ger den sam­me apa­na­ge på 8 mil­li­o­ner kro­ner som før sin pen­sio­ne­ring. Det vi­ser en meningsmåling fo­re­ta­get af ana­ly­se­bu­reau­et Wil­ke. Her si­ger 62 pro­cent, at det ik­ke er ri­me­ligt, og at der skal skæ­res i prins­ge­ma­lens apa­na­ge.

» I dag er op­fat­tel­sen, at hvis man er kon­ge­lig, så skal man og­så ar­bej­de for pen­ge­ne. Man kan ik­ke ba­re sid­de og hæ­ve pen­ge­ne fra sta­ten uden at gø­re en ind­sats. Det er en ny ten­dens, der især er kom­met eft er den øko­no­mi­ske kri­se, hvor man­ge dan­ske­re har haft det svært øko­no­misk. Og man der­for stil­ler me­get sto­re krav til de kon­ge­li­ge, « for­kla­rer Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Kan svæk­ke kongehuset

» Det er det helt klart. Man­ge tæn­ker jo, at det ik­ke er for­di, han er gam­mel og træt og ik­ke læn­ge­re or­ker at rej­se rundt. Men for­di han vil væl­ge til og fra ud­fra, hvad han har lyst til, og hvad han selv sy­nes er spæn­den­de at del­ta­ge i. Man­ge får det ind­tryk, at han i vir­ke­lig­he­den ba­re vil pas­se sig selv, gå og hyg­ge sig uden at skul­le ar­bej­de for de pen­ge, han mod­ta­ger fra sta­ten, « me­ner Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Beg­ge hi­sto­ri­ke­re pe­ger og­så på, at kongehuset i al­min­de­lig­hed og Hen­rik i sær­de­les­hed skal pas­se på med at ha­ve for man- 21. fe­bru­ar - 6. marts: Rej­ser uden Hen­rik på vin­ter­fe­rie i Nor­ge, 9. marts: Over­ræk­ker ’ Dron­nin­gens ur’. 15. marts: Afh ol­der aft en­sel­skab for kunst og kul­tur . 13. april: Statsbesøg fra Me­xi­co ( Det vi­des sta­dig ik­ke, om Hen­rik vil del­ta­ge) 1. - 4. ju­ni: Som­mer­togt med Dan­ne­brog. Hen­rik del­ta­ger ik­ke. 13. - 16. ju­ni: På Færø­er­ne med Dan­ne­brog. Hen­rik del­ta­ger ik­ke. 5. - 9. sep­tem­ber: Gen­t­op­ta­ger som­mer­togt. Hen­rik del­ta­ger ik­ke. ge rej­se­da­ge i pri­vat re­gi.

» Man­ge har den op­fat­tel­se, at han svig­ter Mar­gret­he med de valg, han har ta­get. Der­for har man­ge få­et end­nu me­re sym­pa­ti for Mar­gret­he. Og hvis han bli­ver ved med i den grad at ned­pri­o­ri­te­re de of­fi ci­el­le plig­ter og i ste­det rej­ser rundt som pri­vat­per­son, kan det godt svæk­ke Kongehuset på læn­ge­re sigt, « me­ner Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

LØR­DAG 27. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.