VER FOR SIG Mar­gret­he fø­ler sig en­som

Henriks kalender 2016

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 27. FE­BRU­AR 2016 1. ja­nu­ar: Sam­men med Mar­gret­he til nytårs­kur og - taff el . Om­kring 8. ja­nu­ar: Rej­ser på fe­rie til Na­po­li 14. ja­nu­ar: Jagt i Gribs skov . 15. ja­nu­ar: Del­ta­ger sam­men med Mar­gret­he i ba­rokor­ke­stret Con­cer­to Co­pen­ha­gen’s 25- års ju­bilæum. 20. ja­nu­ar: Rej­ser på 24 da­ges fe­rie i Egyp­ten med ven­nen, den egyp­tisk fød­te ho­tel­kon­ge Enan Ka­la­ly 13. fe­bru­ar: Rej­ser fra Egyp­ten til Frank­rig. 20. fe­bru­ar: Rej­ser til Ma­deira med ven­ner for at spil­le brid­ge ugen ud Jeg tror, at hun fø­ler sig en­som. Og jeg tror, man bli­ver me­get en­som og man kom­mer til at sav­ne man­ge af de ting, man hav­de sam­men

SAM­LIV Dron­ning Mar­gret­hes ud­ta­lel­se om, at hun for­stod og respek­te­re­de Henriks øn­ske om at gå på pen­sion, vi­ser, at hun er en rum­me­lig kvin­de og ved, hvad det kræ­ver at ha­ve et æg­te­skab på lang­di­stan­ce­plan. Det me­ner par­te­ra­pe­ut In­grid Ann Wat­son. I fem uger har dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik le­vet ad­skilt, for­di Hen­rik har væ­ret bort­rejst på pri­va­te fe­ri­er. Og me­get ty­der på, at dron­ning Mar­gret­he nu skal væn­ne sig til at ha­ve et lang­di­stan­ce­æg­te­skab, som vil kræ­ve no­get helt sær­ligt af æg­te­fæl­ler­ne, hvis det skal lyk­kes.

» Dron­nin­gen er en ut­ro­lig rum­me­lig kvin­de. Det har vi kun­net se på de­res par­løb i man­ge år. For hen­de er det in­gen op­tion at bli­ve skilt. Og uan­set om hun er op­dra­get til det el­ler ej, så rum­mer hun hans mang­fol­dig­hed. Der­for rum­mer hun og­så det her. Men det kræ­ver en rum­me­lig­hed og en ac­cept af tin­ge­nes til­stand at væ­re ad­skilt så me­get. Det kræ­ver, man ac­cep­te­rer, at så­dan er det alt­så nu. Og uan­set om man er dron­ning el­ler ej, så er det me­get svært, « si­ger par­te­ra­pe­u­ten In­grid Ann Wat­son til BT.

Og selv om Dron­nin­gen i sin nytårs­ta­le prok­la­me­re­de, at hun respek­te­re­de og for­stod sin mands be­slut­ning om at gå på pen­sion, så tror par­te­ra­pe­u­ten, at det er svært for Mar­gret­he.

» Jeg tror, at hun fø­ler sig en­som. Og jeg tror, man bli­ver me­get en­som og man kom­mer til at sav­ne man­ge af de ting, man hav­de sam­men. At man ik­ke læn­ge­re kan de­le ting, man har op­le­vet sam­men, « si­ger In­grid Ann Wat­son til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.