Ja­pans be­folk­ning er skrum­pet med én mil­li­on

BT - - NYHEDER -

DEN GA­LE VEJ En ny fol­ke­op­tæl­ling i Ja­pan vi­ser, at be­folk­nin­gen er mind­sket med næ­sten en mil­li­on ind­byg­ge­re i de se­ne­ste fem år. Det er før­ste gang i næ­sten 100 år, at der er re­gi­stre­ret et fald i lan­dets be­folk­ning, skri­ver BBC. I ok­to­ber sid­ste år hav­de Ja­pan 127,1 mio. ind­byg­ge­re. Det er 0,7 pct. fær­re end ved den fo­re­gå­en­de fol­ke­tæl­ling. Be­folk­nings­eks­per­ter har læn­ge for­ud­sagt, at be­folk­nin­gen i Ja­pan vil bli­ve min­dre på grund af fal­den­de fød­selstal og man­gel på ind­van­dring.

Den sta­dig stør­re al­ders­byr­de er en vig­tig med­vir­ken­de år­sag til lan­dets stag­ne­ren­de øko­no­mi og man­ge dis­kus­sio­ner om ud­gift er til sund­heds­sek­to­ren.

Ja­pan har nu 947.000 fær­re ind­byg­ge­re end ved fol­ke­tæl­lin­gen i 2010.

Kun i ot­te om­rå­der – bl. a. i ho­ved­sta­den Tokyo – er an­tal­let af ind­byg­ge­re sti­gen­de. Fu­kus­hi­ma har haft det stør­ste fald i ind­byg­ger­tal med 115.000.

I hen­hold til re­ge­rin­gens frem­skriv­nin­ger vil 40 pct. af Ja­pans be­folk­ning i 2060 væ­re 65 år el­ler æl- dre, og be­folk­nin­gen vil som hel­hed væ­re re­du­ce­ret med en tred­je­del af sin nu­væ­ren­de stør­rel­se.

Pre­mi­er­mi­ni­ster Shin­zo Abe har gjort det til en mål­sæt­ning for re­ge­rin­gen at få hæ­vet fød­selstal­let fra 1,4 til 1,8 børn per kvin­de ved at gø­re det let­te­re og bil­li­ge­re at ha­ve børn.

I før­en­de øko­no­mi­er skal fød­sels- ra­ten nor­malt væ­re på mindst 2,1 for at be­va­re et sta­bilt be­folk­nings­tal.

Abes øko­no­mi­ske po­li­tik – den så­kald­te ’ Abeno­mi­cs’ – pres­ser på for at få den ja­pan­ske cen­tral­bank til at ta­ge ag­gres­si­ve skridt for at hjæl­pe med at træk­ke lan­det ud af man­ge års de­fl ation og svag vækst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.