LA fre­der Pind

BT - - NYHEDER -

UN­DER BE­SKYD­NING Li­be­ral Al­li­an­ce vil ik­ke væl­te ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) i sa­gen om off ent­lig­gø­rel­se af ik­ke- klas­si­fi ce­re­de do­ku­men­ter fra Irak- og Af­g­ha­ni­stan- kom­mis­sio­nen. Det fast­slår Li­be­ral Al­li­an­ces uden­rigs­ord­fø­rer Met­te Bo­ck over for DR Nyhe­der.

» Det kom­mer ik­ke til at ske. Vi fi nder en løs­ning. Det er jeg helt over­be­vist om, « si­ger Met­te Bo­ck til DR Nyhe­der.

Li­be­ral Al­li­an­ce har stil­let et be­slut­nings­for­slag, som på­læg­ger re­ge­rin­gen at off ent­lig­gø­re de øn­ske­de do­ku­men­ter, og der er et bredt fol­ke­tings­fl er­tal bag for­sla­get.

Men Sø­ren Pind har af­vist at ud­le­ve­re ma­te­ri­a­le fra Irak- kom­mis­sio­nen.

Tid­li­ge­re på ugen nævn­te Met­te Bo­ck i et in­ter­view med Po­li­ti­ken mu­lig­he­den for, at ’ man kan tæn­ke på at ud­tryk­ke mi­stil­lid til mi­ni­ste­ren’, hvis han ik­ke vil føl­ge fl er­tal­let i Fol­ke­tin­get.

Men nu af­vi­ser Met­te Bo­ck, at der var ta­le om en trus­sel mod justits­mi­ni­ste­rens po­li­ti­ske liv.

» Jeg ras­le­de ik­ke med sab­len. Jeg sag­de, at vi te­o­re­tisk set al­le har mu­lig­he­den for at væl­te mi­ni­stre, « si­ger hun til DR Nyhe­der. Gi­ver kre­dit til Pind Li­be­ral Al­li­an­ces be­slut­nings­for­slag blev i går første­be­hand­let i fol­ke­tings­sa­len, og med ud­sig­ten til et fl er­tal imod re­ge­rin­gen in­vi­te­re­de ju­stits­mi­ni­ste­ren til for­hand­lin­ger in­den den en­de­li­ge af­stem­ning i sa­len.

Hun vil end­nu ik­ke for­hol­de sig til en si­tu­a­tion, hvor Sø­ren Pind ik­ke ret­ter ind.

» Jeg sy­nes i før­ste om­gang, vi skal gi­ve kre­dit til ju­stits­mi­ni­ste­ren for, at han har åb­net for sam­ta­ler, og så må vi se, hvad der kom­mer ud af det, før vi over­ho­ve­det be­gyn­der at ta­le om an­dre ting. Jeg tror på, at vi kan fi nde en løs­ning, « si­ger hun til DR Nyhe­der.

Irak- kom­mis­sio­nen blev ned­sat af S- R- SF- re­ge­rin­gen, men blev luk­ket af V- re­ge­rin­gen i som­me­ren 2015 med støt­te fra blå blok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.