Nej, der skal væ­re græn­ser for til­svi­ning

BT - - DEBAT - Retsord­fø­rer, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

en de­bat, der af og til går langt over ste­gen for, hvor­dan vi bør be­hand­le og ta­le til hin­an­den. Der­for har vi ra­cis­me­pa­ra­graff en. Pa­ra­graff en er et godt red­skab til at hu­ske folk på, at vi skal be­hand­le hin­an­den or­dent­ligt. Vi ser in­gen grund til, at man skal ha­ve frit slag i bol­le­dej­en i for­hold til at svi­ne an­dre men­ne­sker til. Det er godt, at vi har den me­get vi­de yt­rings­fri­hed, som vi har i Dan­mark,

og det er yderst sjæl­dent, at no­gen Al­le

for­bry­der sig mod dens ram­mer. Men men­ne­sker vi sy­nes sta­dig, at det er ri­me­ligt, at der

er nog­le reg­ler for, hvor langt man kan bli­ver kræn­ket

gå i for­hold til at svi­ne an­dre til. over al­ting. Det er ik­ke til at hol­de ud

en kræn­kel­ses­fi lo­so­fi , hvor al­le men­ne­sker bli­ver kræn­ket over al­ting. Jeg sy­nes næ­sten ik­ke, at det er til at hol­de ud, at man ik­ke kan si­ge, hvad man fø­ler og ha­ve en fri og åben po­li­tisk de­bat. Der, hvor jeg sæt­ter græn­sen, er og­så der, hvor straff eloven sæt­ter græn­sen: Når det dre­jer sig om op­for­drin­ger, el­ler trus­ler om vold.

DER ER KOM­MET

på en gam­mel idé om, at man ik­ke må gø­re grin med de hel­li­ge. Men det skal al­le ha­ve lov til. Der er ik­ke no­get, der er sjove­re end hel­li­ge folk. Vi er ved at kom­me i en si­tu­a­tion, hvor man ik­ke har lov til at ge­ne­re - is­mer. Men jeg me­ner, at der skal væ­re en fri me­nings­ud­veks­ling så læn­ge, man ik­ke an­gri­ber men­ne­sker, men der­i­mod ide­o­lo­gi­er og re­li­gio­ner.

ISÆR BLAS­FE­MI­PA­RA­GRAF­FEN BYG­GER

TRI­NE BRAM­SEN

VI OP­LE­VER DESVÆR­RE

kom­mer al­drig til at bil­li­ge et sam­fund, hvor det hand­ler om at gå så langt som mu­ligt i for­sø­get på at svi­ne hin­an­den til. Det er godt, at vi har en bred de­bat og mu­lig­hed for at yt­re os, men vi sy­nes og­så, at det er ri­me­ligt, at der er græn­ser for, hvor me­get man må ge­ne­re an­dre men­ne­sker på bag­grund af de­res et­ni­ci­tet bag­grund, køn og re­li­gion og så vi­de­re.

yderst sjæld­ne til­fæl­de, at blas­fe­mi­pa­ra­graff en har en ind­virk­ning på yt­rings­fri­he­den. Men li­ge­som det er til­fæl­det med ra­cis­me­pa­ra­graff en, er den med til at min­de os om, at der med­føl­ger en pligt – i form af at tæn­ke sig om – in­den man ek­sem­pel­vis yt­rer sig fuld­stæn­dig uhæm­met på Fa­ce­book el­ler på an­dre so­ci­a­le me­di­er.

DET ER I

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.