Gyl­le­val­get 2016?

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Mi­ni­ster­kri­sen blev afl øst af en regeringskrise, som blev til for­hand­lin­ger om en til­lægs­pak­ke og kry­dret med en valg­trus­sel. Men hvem har egent­lig få­et mest ud af det, hvis vi gør reg­ne­bræt­tet op li­ge nu?

Hvor­dan har Lars Løk­ke Ras­mus­sen kla­ret sig? Først over­så han og re­ge­rin­gen al­voren i K- util­freds­he­den. Så løft er han selv kri­sen fra en mi­ni­ster­af­gang til regeringskrise, for­di han vil­le sta­tu­e­re et ek­sem­pel for he­le blå blok, hvor al­le som én har ras­let med sab­ler­ne imod ham, men nu har han brug for he­le blå bloks vel­vil­je for at af­mon­te­re en kri­tisk si­tu­a­tion.

Hvis det off en­si­ve træk med at ind­kal­de partilederne tirs­dag aft en hav­de vir­ket, så hav­de han sat sig i respekt! Men det blev som be­kendt ik­ke ud­gan­gen på sa­gen. Han fi k sin land­brugs­pak­ke ved­ta­get. Men blå blok er me­re vak­kel­vorn i dag end i man­dags. Og må­ske skal de nu i valg­kamp som uven­ner og med ud­gangs­punkt i hi­sto­risk dår­li­ge må­lin­ger til Ven­stre.

Hvor­dan har Sø­ren Pa­pe Poul­sen kla­ret sig? Sø­ren Pa­pe Poul­sen hav­de for­ven­tet en ren af­ske­di­gel­se af Eva Kjer Han­sen. Han vil­le ha­ve sit pund kød, men end­te med at få en fros­sen lam­me­køl­le knal­det i bag­ho­ve­det. En uven­lig­hed fra Pa­pe blev be­sva­ret med atom­krig fra Løk­ke – som dog hur­tigt nedt­o­ne­de kri­gen og gik i freds­for­hand­lin­ger.

Spørgs­må­let er dog, om Sø­ren Pa­pe Poul­sen valg­te den for­ker­te sag, for man kan ik­ke for­sva­re og for­kla­re, hvor­for K vil væl­te en mi­ni­ster for en pak­ke, som man selv har stemt for, men hvor man ik­ke sto­ler på tal­le­ne bag. Og det var uru­ti­ne­ret, at Pa­pe lod han sig lok­ke ind i et for­hand­lings­for­løb over fl ere da­ge, hvor de tre øv­ri­ge blå par­ti­le­de­re lang­somt kan ma­se ham igen­nem en gam­mel­dags kød­hak­ker med hånds­ving. I de da­ge vil Pa­pe bå­de stem­me for land­brugs­pak­ken og sik­kert og­så få en til­lægs­pak­ke. Skul­le han så stem­me for at væl­te mi­ni­ste­ren bag­eft er? Må­ske. Men så ud­lø­ser han må­ske og­så gyl­le­val­get 2016 – som me­get vel kan bli­ve hans sid­ste.

Hvor­dan har Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl kla­ret sig? Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har ud­delt usæd­van­ligt man­ge tr­ælår til Sø­ren Pa­pe Poul­sen i lø­bet af ugen, f. eks. da han ud­stil­le­de, at Pa­pe hel­le­re vil­le i tv end til mø­de i Stats­mi­ni­ste­ri­et tirs­dag aft en. Et mø­de, der i øv­rigt slut­te­de, da Thu­le­sen Da­hl gik. Ons­dag lød Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl som et med­lem af Al­ter­na­ti­vet, da han tal­te om, at ’ dan­sker­ne for­ven­ter, at vi sæt­te os om et bord og ta­ler om tin­ge­ne’. Sam­ti­dig li­ste­de ord­fø­rer Re­ne Chri­sten­sen ud ad DFs bag­dør med bud­ska­bet om, at Eva Kjer Han­sen bur­de ha­ve haft en næ­se. Det lyk­ke­des sim­pelt­hen end­nu en gang for DFs for­mand at ind­ta­ge to po­si­tio­ner på én gang og al­li­ge­vel lig­ne den ene­ste voks­ne til ste­de.

Hvor­dan har Eva Kjer Han­sen kla­ret sig? Mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ste­ren over­le­ve­de til at kæm­pe end­nu en dag. Hun fi k ube­tin­get op­bak­ning fra sin chef i en si­tu­a­tion, hvor de fl este an­dre i sam­me pro­ble­mer kun har få­et et bus­kort til tu­ren hjem fra Ama­li­en­borg. Og det selv­om Kjer Han­sen har en hel fl ok for­ske­re og ik­ke mindst et fl er­tal i Fol­ke­tin­get imod sig. Men hen­des pak­ke blev ved­ta­get, og hun er sta­dig mi­ni­ster! Selv HVIS re­ge­rings­kri­sen en­der med, at Eva Kjer Han­sen må træk­ke sig i for­bin­del­se med mi­stil­lids­af­stem­nin­gen mod hen­de på ons­dag, så får hun et mar­ty­ri­um, som hun i Ven­stre og Ven­stres bag­land vil bli­ve hyl­det for. Det er da egent­lig me­get godt gå­et af en mi­ni­ster, hvis ar­bej­de i re­a­li­te­ten har ud­løst en regeringskrise kun ot­te må­ne­der eft er re­ge­rin­gens til­træ­del­se.

Hvor­dan har op­po­si­tio­nens le­der kla­ret sig? Met­te Fre­de­rik­sen har be­søgt fl ygt­nin­ge­lej­re i Jor­dan. Der­med har hun holdt sig ude af det be­skid­te spil, som i ste­det har væ­ret over­ladt til løjt­nan­ter­ne. De har hånd­te­ret op­ga­ven godt, hvis vi ser bort fra det us­køn­ne i, at S vil­le gen­nem­fø­re et luk­ket sam­råd med Eva Kjer Han­sen, men ud­van­dre­de fra den del, hvor pres­sen måt­te kom­me med.

Met­te Fre­de­rik­sen kan re­tur­ne­re til Dan­mark med ho­ve­d­et på skrå af sym­pa­ti med de fl ygt­nin­ge, hun har be­søgt, men og­så ho­ve­d­et på skrå over, at de fi re blå mænd ik­ke kan fi nde ud af at ar­bej­de sam­men. Hun kom­mer til at lig­ne et trygt al­ter­na­tiv til den dys­funk­tio­nel­le fest i blå lejr.

Hvad har det væ­ret for en uge? En fuld­kom­men unød­ven­digt dra­ma­tisk uge i skyg­gen af blå bloks selv­skab­te pla­ger.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Blå blok er me­re vak­kel­vorn i dag end i man­dags. Og må­ske skal de nu i valg­kamp som uven­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.