Den uku­e­li­ge repor­ter

BT - - NAVNE -

nær­væ­ren­de dag­blad, in­den han i marts 1988 kom til TV2 og var med til at op­ret­te sta­tio­nen.

Mel­le­mø­sten og re­gio­nens til ti­der tu­mul­ta­ri­ske dag­lig­dag er St­ef­fen Jen­sens po­li­ti­ske spe­ci­a­le. Job­bet har sin pris Han kal­der sig be­vidst for Mel­le­møst­kor­re­spon­dent og ik­ke krigskor­re­spon­dent, for det er først og frem­mest re­gio­nen, der har hans in­ter­es­se og ik­ke kri­ge­ne. Sidst­nævn­te har han dog dæk­ket en ræk­ke af, li­ge fra bor­ger­kri­gen i Li­ba­non, Sad­dam Hus­se­ins in­va­sion af Kuwait og den eft er­føl­gen­de Før­ste Gol­fk rig, over kri­gen i Irak til se­ne­st kri­gen i Sy­ri­en.

Han læg­ger ik­ke skjul på, at det har sin pris at rap­por­te­re fra et rag­na­rok af gra­na­ter og kug­ler.

» Man skal ik­ke kun kun­ne over­le­ve kug­ler­ne på slag­mar­ken. Man skal og­så kun­ne over­le­ve sig selv bag­eft er, « skri­ver han på sin hjem­mesi­de om li­vet i front­linj­en.

De til ti­der vold­som­me op­le­vel­ser har om­vendt lært fød­sel­a­ren, hvad der er vig­tigst i li­vet. Fa­mi­li­en er det ene­ste, der tæl­ler » Det ene­ste, der vir­ke­lig be­ty­der no­get, er børn, fa­mi­lie og ven­ner. Alt an­det er min­dre væ­sent­ligt. «

St­eff en Jensen har si­den 1991 bo­et fast i Jerus­a­lem med sin hu­stru og par­rets to børn. Lan­geland tje­ner dog som et an­det hjem, når han er i Dan­mark på en af si­ne po­pu­læ­re fored­rags­tur­ne­er. På Lan­geland ( og un­der si­ne repor­ta­ge­rej­ser i øv­rigt) får han lej­lig­hed til at dyk­ke ned i en an­den stor in­ter­es­se, fo­to­gra­fi et. Han er en for­nem fo­to­graf og har blandt an­det ud­gi­vet fo­to­bo­gen ’ Un­told Sto­ri­es: Bil­le­der og be­ret­nin­ger fra Mel­le­mø­sten’, som er en blan­ding af Jen­sens eg­ne fo­to­gra­fi er og es­says fra den re­gion, der er hans spe­ci­a­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.