Sch­mei­chels vig­tigs

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KAS­PER KA’ SELV

De fl este te­e­na­ge­re har stå­et i det. Kam­pen for at løs­ri­ve sig fra si­ne for­æl­dre, ska­be sin egen iden­ti­tet og træ­de ud af fa­de­rens skyg­ge. For nog­le er ud­gangs­punk­tet ba­re no­get svæ­re end an­dre. Tag for ek­sem­pel Kas­per Schmeichel. Lands­holds­må­l­mand og man­ge­årig må­l­mand i en­gelsk fod­bold, men indtil den­ne sæ­son nok mest af alt kendt som leg­en­den Pe­ter Sch­mei­chels søn.

Så­dan er det ik­ke læn­ge­re. Når Lei­ce­ster i dag får be­søg af Norwich bli­ver det som sæd­van­lig med Schmeichel mel­lem stæn­ger­ne. Kas­per Schmeichel, må­l­man­den der sty­rer mod et sen­sa­tio­nelt en­gelsk mester­skab, men og­så søn­nen, som via stæ­dig­hed, ar­bejds­om­hed og kva­li­tet en­de­lig har ta­get skrid­tet ud af sin fars enor­me skyg­ge. Det me­ner i hvert fald man­den, der ufri­vil­ligt har stå­et i vej­en for Kas­per Sch­mei­chels løs­ri­vel­se i off ent­lig­he­den.

» Det, der er sket for Kas­per i år, er, at Folk har få­et øj­ne­ne op for, at han ik­ke ba­re er min søn, men at han er Kas­per Schmeichel. Han står nu som en selv­stæn­dig per­son

FO­TO: JENS NØR­GAARD LAR­SEN folk har få­et øj­ne­ne op for, at han ik­ke ba­re er min søn, men at han er Kas­per Schmeichel. Han står nu som en selv­stæn­dig per­son. Folk ser ham som en må­l­mand i hans egen ret og ik­ke som min søn. Så­dan var det ik­ke før, og det er det al­ler­vig­tig­ste, der er sket for Kas­per i den­ne sæ­son, « si­ger Pe­ter Schmeichel, der med si­ne bun­ker af tit­ler som må­l­mand i Man­che­ster Uni­ted i 1990’ er­ne har udø­de­lig­gjort sig i Eng­land. ’ Han kan jo selv’ BT mø­der ham i lo­ka­ler­ne hos Di­scove­ry Networ­ks, hvor han frem­over skal age­re eks­pert i 6’ erens dæk­ning af Pre­mi­er Le­ague- fod­bold.

I de­cem­ber brag­te en­gel­ske Daily Mail et in­ter­view med Kas­per Schmeichel, hvor Lei­ce­ster- ke­e­pe­ren er­klæ­re­de sin fru­stra­tion over al­tid at bli­ve sam­men­lig­net med sin far og få at vi­de, at han al­drig vil bli­ve li­ge så god som ham ( der i øv­rigt blev kå­ret som ver­dens bed­ste). I sam­me ar­ti­kel blev det be­skre­vet, hvor­dan Pe­ter Schmeichel eft er en af dis­se på­stan­de fra en til­fæl­dig frem­med brød ind og re­a­ge­re­de skar­pt. Men hvor­for egent­lig? Hvor­for fyl­der fru­stra­tio­nen over sam­men­lig­nin­gen så me­get i den Schmeichel’ske far/ søn- re­la­tion?

» Det er jo for­di, det er et føl­somt em­ne. Kas­per ar­bej­der så ben­hårdt og vil det så me­get. Jeg si­ger end­da selv, at han nog­le gan­ge må slap­pe af, så han og­så kan hol­de om 10 år. Men han VIL det ba­re så me­get. At han så gang på gang skal få at vi­de, at ’ du bli­ver ik­ke helt li­ge så god’..., « si­ger Schmeichel se­ni­or uden at af­slut­te sæt­nin­gen.

» Jeg skal væ­re ær­lig og si­ge, at bå­de Kas­per og jeg må­ske over­re­a­ge­rer en gang imel­lem, men li­ge nøj­ag­tig den si­tu­a­tion hav­de en me­get stor sig­nal- vær­di. Jeg vil­le ger­ne vi­se Kas­per, at jeg be­skyt­ter ham, at jeg er hans far, og at han al­tid kan sto­le på, at jeg er der for ham, « si­ger Pe­ter Schmeichel, der med epi­so­den in men­te glæ­der sig ek­stra over, at Kas­per Schmeichel i den­ne sæ­son er ble­vet frem­hæ­vet som sin egen funk­len­de stjer­ne.

» Nu si­ger de ’ hey, han kan jo selv’. Det har stor be­tyd­ning for ham. «

En­der det med et en­gelsk mester­skab til Lei­ce­ster, vil Kas­per Schmeichel træ­de end­nu et skridt op i stjer­ne­him­me­len. Det vil væ­re et mester­skab, der vil væk­ke genklang ver­den over. Ik­ke kun blandt fod­bold­fans, vur­de­rer Pe­ter Schmeichel.

» Jeg tror, en stor del af ver­den hol­der med Lei­ce­ster. At det kan ske i fod­bold, gi­ver håb i li­vet for al­le men­ne­sker. Hvis

kan gø­re det, kan og­så bli­ve suc­ces­fuld i det, jeg la­ver. Det er som Dan­mark i 1992. Det er un­der­dog’en. At der er et ek­sem­pel på, at kan alt­så la­de sig gø­re, hvis man gør no­get ved det, det, tror jeg, har kæm­pe be­tyd­ning for rig­tig man­ge men­ne­skers liv. «

Si­ger Pe­ter Schmeichel. El­ler må­ske ret­te­re: Kas­per Sch­mei­chels far.

PRE­MI­ER LE­AGUE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.