Ste skridt

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS - KAPLØB MEL­LEM FI­RE

» Vi gi­der ik­ke se ham slås med klublæ­gen, og vi gi­der ik­ke se ham gå ud og vi­se, han er stør­re end klub­ben. Lad os ba­re le­ge med idéen, at der er la­vet en aft ale, men så er den ik­ke la­vet, uden Bli­ver Lei­ce­ster me­stre? Se­ne­st blev det til et ne­der­lag til ti­tel­ri­va­len Ar­se­nal, men Lei­ce­ster top­per sta­dig Pre­mi­er Le­ague og har iføl­ge Pe­ter Sch­mei­chel sul­ten og kva­li­te­ten til at kæm­pe he­le vej­en til mål. » De er så tæt en grup­pe spil­le­re, der vir­ke­lig el­sker at spil­le spil­let og vir­ke­lig kan li­de hin­an­den. Jeg tror ik­ke, de er stop­pet med at la­ve re­sul­ta­ter, « si­ger den nyud­nævn­te Pre­mi­er Le­ague- eks­pert på Di­scove­ry Networ­ks.

» Lei­ce­ster har spil­le­re, som spil­ler på de­res ab­so­lut­te ’ pe­ak’ og har ud­vik­let sig enormt de se­ne­ste 12 må­ne­der. De er ik­ke fær­di­ge. De er sult­ne og ær­ger­ri­ge og klar til at ta­ge hvil­ken som helst kamp op, « vur­de­rer han og frem­hæ­ver de tre stør­ste ud­for­dre­re til tit­len. Tæt i top fi re » Sta­ti­stisk har Tot­ten­ham væ­ret bed­re kø­ren­de i de se­ne­ste 10 kam­pe. De kø­rer fan­ta­stisk godt og er en me­get stor trus­sel og kon­kur­rent. Ci­ty tog til Kiev og vandt 3- 1 i Cham­pions Le­ague, og jeg tror ik­ke, det er til­fæl­digt, at det sker, når Vin­cent Kom­pa­ny er til­ba­ge. De har få­et no­get le­der­skab til­ba­ge på hol­det. Ci­ty kan man ik­ke luk­ke ude af det her, og det kan man hel­ler ik­ke med Ar­se­nal, « si­ger Pe­ter Sch­mei­chel og slår sam­ti­dig fast: » Jeg tror, vi har top fi re på plads, og så er det et kapløb ind mod mål­stre­gen, hvor det kan bli­ve hvem som helst

af de fi re. «

der er stil­let de her krav, « vur­de­rer Pe­ter Sch­mei­chel, som slet ik­ke hå­ber, at en for­hånds­aft ale er ind­gå­et.

» For mig står Man­che­ster Uni­ted for det re­ne, det re­el­le, klas­sen. Hæ­vet over al­le i alt, hvad de gør. De la­ver in­gen skum­le aft aler. For mig er det så­dan, at hvis du vil ha­ve en an­den ma­na­ger til som­mer, så fy­rer du van Gaal nu og la­ver en aft ale med en an­den. Så kan Gig­gs ta­ge over ind­til som­mer. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.