DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I går kig­ge­de vi nær­me­re på book­ma­ker­nes vur­de­ring af, hvem der bli­ver dansk me­ster, og i dag kig­ger vi så nær­me­re på, hvem de dan­ske Od­dset­spil­le­re tror mest på her da­gen før, at den før­ste af de tre guld­kan­di­da­ter skal i ak­tion.

Ik­ke over­ra­sken­de er de fl este pen­ge sat på FC Kø­ben­havn som me­stre - men må­ske er det lidt me­re over­ra­sken­de, at un­der halv­de­len af pen­ge­ne er sat på FCK- guld, og med et vin­dero­d­ds på 1,45, vil Dan­ske Spil tje­ne gan­ske fi nt på guld til det nu­væ­ren­de fø­rer­hold.

Næst­fl est pen­ge er sat på AaB med om­kring 25 pro­cent af al­le ind­sat­ser­ne, mens FC Midtjyl­land og Brønd­by står for en fem­te­del hver.

Lidt over­ra­sken­de er det fak­tisk AGF, som vil ko­ste Dan­ske Spil mest, hvis de la­ver mirak­let og bli­ver me­stre - hvil­ket hæn­ger sam­men med, at de stod til 2.000 på at vin­de guld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.