Frygt for for­an­dring

BT - - INDHOLD -

Man kan drøm­me om så me­get – et nyt liv, et nyt job el­ler må­ske ba­re en kæ­re­ste... Men knap har man klik­ket på Jo­bin­dex el­ler Twit­ter før tan­ker­ne: ’ klap li­ge he­sten’, ’ ro­lig nu’ og de­res ke­de­li­ge ku­si­ne ’ tøv en ken­de’ mel­der sig. Tan­ker, der ik­ke vil an­det end at ma­ne til for­sig­tig­hed og va­ne­tænk­ning. At det net­op er de tan­ker, der duk­ker op – og ef­fek­tivt blo­ke­rer for drøm­me­ne – er i vir­ke­lig­he­den en ind­byg­get frygt for for­an­dring. Det kan du læ­se om i den­ne uge, hvor vi ser på, hvor­for fryg­ten for det ukend­te of­te kom­mer til at stå i vej­en for selv de mest yd­my­ge drøm­me. Tre men­ne­sker, der ik­ke li­der ud­præ­get af for­an­drings­frygt, for­tæl­ler, hvor­dan de la­der de­res drøm­me le­de dem i nye ret­nin­ger. Er du dag­drøm­mer af den lidt forsigtige slags så læs med og lad dig in­spi­re­re. Skul­le det kni­be med at hol­de fo­kus på vej mod drøm­meland, kan du slå op på Chris’ si­der og se, hvor­dan du be­va­rer mo­ti­va­tio­nen. El­ler tjek de tre se­je kvin­der, der nu på ni­en­de uge er på kur med Le­ne Hans­son. Og­så de kæm­per mod gam­le uva­ner og ’ ple­jer’ ( der i dén grad ha­der drøm­me), men kvin­der­ne har på in­gen må­de tænkt sig at buk­ke un­der for fryg­ten for for­an­dring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.