Hjer­nen le­ver eft er dø­den

BT - - KORT NYT -

Jævn­ligt hø­rer man om men­ne­sker, der er dø­de, men som ef­ter en genop­liv­ning ven­der til­ba­ge til li­vet med be­ret­nin­ger om de­res op­le­vel­ser – ef­ter dø­den. Iføl­ge Il­lu­stre­ret Vi­den­skab er det ik­ke så mær­ke­ligt, som det ly­der. For tan­ker kan for­ment­lig op­stå i hjer­nen, selv­om man er død. Iføl­ge tid­dskrif­tet kan hver fem­te af de, der bli­ver genop­li­vet ef­ter et hjer­te­stop, for­tæl­le om stær­ke fø­lel­ser og drøm­me­ag­ti­ge syn­s­ind­tryk umid­del­bart ef­ter, de­res hjer­te holdt op med at slå. I et rot­te­for­søg fra 2013, be­vid­ste ame­ri­kan­ske for­ske­re, at hjer­ne­ak­ti­vi­te­ten fort­sæt­ter ef­ter dø­den. Med en EEG- skan­ner må­l­te for­sker­ne dy­re­nes hjer­nebøl­ger, mens de frem­pro­vo­ke­re­de et hjer­te­stop hos rot­ter­ne., men selv­om hjer­tet stop­pe­de, kun­ne for­sker­me må­le hjer­ne­ak­ti­vi­tet i 30 se­kun­der end­nu. Iføl­ge Il­lu­stre­ret Vi­den­skab dør hjer­nen først ef­ter fem til ti mi­nut­ter uden ilt. Mens hud, tæn­der og lem­mer le­ver vi­de­re i fle­re ti­mer ef­ter man er død.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.