UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Nu bli­ver det lidt let­te­re at væ­re tryg, når du fær­des ale­ne eft er mør­kets frem­brud. Med den gra­tis app Wat­cher, kan di­ne ven­ner ledsa­ge dig vir­tu­elt fra A til B. Du an­gi­ver din desti­na­tion og væl­ger én el­ler fl ere kon­tak­ter, der skal hol­de øje med din tur. Be­gyn­der du at lø­be, går den ga­le vej el­ler står stil­le for læn­ge vil ap­pen spør­ge, du er ok? Sva­rer du ik­ke in­den for 30 se­kun­der, bli­ver di­ne ‘ wat­chers’ no­ti­fi ce­ret og op­for­dret til at kon­tak­te dig. Og­så selv­om de ik­ke selv har down- lo­a­det ap­pen. Navn: Wat­cher. Plat­form: Kræ­ver iOS 8.2. Fra april fi ndes den og­så til An­droid. Pris: Gra­tis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.