I

BT - - INTERVIEW - Kirsti­ne Ot­te­sen

btwe­e­kend@ bt. dk Fo­to Jens Nør­gaard Lar­sen be­gyn­del­sen lig­ne­de det en fi­a­sko. ’ Ka­rak­te­rer­ne for­vand­ler sig hur­tigt til gri­mas­se­ren­de ka­ri­ka­tu­rer. En ba­de­fe­rie med kli­che­er’, skrev Po­li­ti­ken i 2013 om den før­ste sæ­son af TV2s ‘ Ba­de­ho­tel­let’. ’ TV2- fl­op, skrev BT, mens Ek­stra Bla­det meld­te at: ’ der er gud­hjæl­pe­mig ik­ke me­get hal­løj på ba­de­ho­tel­let’.

» Vi var vir­ke­lig un­der­dogs an­mel­der- wi­se og fik sinds­sygt man­ge hug, « hu­sker Ama­lie Dol­lerup.

Si­den 2013 har man kun­net op­le­ve hen­de som den op­rør­ske over­klas­sepi­ge Aman­da i TV2- se­ri­en om det ve­stjy­ske ba­de­ho­tel. I sid­ste uge rul­le­de tred­je sæ­sons fi­na­le­af­snit over skær­men. Nu hol­der hol­det bag fe­rie fra se­ri­en. Imens for­fat­ter­ne dig­ter vi­de­re på sæ­son fi­re, som skal op­ta­ges til ju­ni.

Det var be­stemt ik­ke gi­vet på for­hånd, at se­ri­en skul­le kø­re i me­re end én sæ­son. Det kræ­ve­de mindst 800.000 se­e­re for at få lov til at la­ve en sæ­son to. Fra be­gyn­del­sen var der plan­lagt fem sæ­so­ner, men alt af­hang af se­er­tal­let. Og iføl­ge an­mel­der­ne var det ik­ke en se­rie, se­er­ne be­hø­ve­de at spil­de de­res tid på.

Men kan et helt an­mel­der­kor­ps ta­ge fejl? An­gi­ve­ligt ja.

I hvert fald rin­ge­de pro­du­cen­ten til Ama­lie Dol­lerup tre da­ge ef­ter se­ri­ens pre­mi­e­re. Se­er­tal­let var helt van­vit­tigt, sag­de han, og me­get skul­le gå galt, hvis de ik­ke skul­le la­ve en sæ­son me­re.

Iføl­ge Gal­lup belv før­ste sæ­son af ’ Ba­de­ho­tel­let’ set af gen­nem­snit­ligt 1.518.000 se­e­re, mens se­ne­ste sæ­son ran­ge­re­de pro­gram­met som dan­sker­nes ynd­lings­fjern­syn. Da fi­na­le­af­snit­tet blev sendt, var det ugens mest se­te pro­gram og slog des­u­den DR’s Me­lo­di Grand Prix og se­ri­en ‘ Bed­rag’ af pin­den med he­le 1.623.000 se­e­re. Der­med blev det sid­ste af­snit­tet i den­ne sæ­son det mest se­te af­snit af en dra­ma­se­rie på TV2 si­den ‘ Stris­ser på Sam­sø’ i 1997.

Al­li­ge­vel gad an­mel­der­ne, da tred­je sæ­son hav­de pre­mi­e­re, knap nok bru­ge tid på at gi­ve se­ri­en stjer­ner.

» Det sy­nes jeg var fint i ste­det for, at de var su­re he­le ti­den. Vi la­ver jo ik­ke se­ri­en for an­mel­der­nes skyld. Der er så man­ge, der ser den - no­get må vi ha­ve gjort rig­tigt, « si­ger Ama­lie Dol­lerup og fort­sæt­ter:

» Jeg bli­ver da ær­ger­lig, når folk ik­ke fin­der hi­sto­ri­en in­ter­es­sant. Men jeg står 100 pct. in­de for ’ Ba­de­ho­tel­let’ og sy­nes, vi gør vo­res ar­bej­de skidegodt. Når man står sam­men om det, er der jo ik­ke no­get, der kan få en ned med nak­ken, « si­ger hun og vik­ler sig ud af over­træks­buk­ser, hal­størklæ­de og hue, da hun an­kom­mer til in­ter­viewet. Hun skal pas­se på sin stem­me til musical- showet ‘ I Love Muci­cals’, som hun de kom­men­de uger tur­ne­rer lan­det rundt med.

Un­der­dogs

I tv- se­ri­en, der fo­re­går om som­me­ren på et lil­le ba­de­ho­tel ved den jy­ske ve­st­kyst om­kring 1930er­ne, er him­len al­tid blå. Sol­ly­set strøm­mer ind ad vin­du­er­ne på ho­tel­let, hvor hand­lin­gen ud­spil­ler sig me­re el­ler min­dre dra­ma­tisk mel­lem de fi­ne gæ­ster og ty­en­det.

Gen­nem sæ­so­ner­ne kæm­per gros­se­rer­dat­te­ren Aman­da for at bli­ve uaf­hæn­gig af mæn­de­ne i sit liv. Først sin far, se­ne­re sin mand, grev Dit­mar, som hun bli­ver skilt fra, og til sidst kæ­re­sten Max, der ik­ke vil la­de hen­de for­sør­ge sig selv.

I vir­ke­lig­he­den fo­re­går man­ge af op­ta­gel­ser­ne i Ris­by Stu­di­er­ne i Al­bert­slund, lidt uden­for Kø­ben­havn. I kan­ti­nen, hvor vi mø­des, og uden­for stu­di­et hæn­ger pla­ka­ter af før­ste og an­den sæ­sons an­mel­del­ser fra Fa­ce­book- bru­ge­re, der har li­ket ‘ Ba­de­ho­tel­lets’ Fa­ce­book­si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.