S

BT - - INDBLIK -

øn­dag af­ten har dan­sker­ne kun­net føl­ge med i DRs ner­vepi­r­ren­de dra­ma ’ Bed­rag’ og indtil sid­ste man­dag kun­ne man tæn­de for TV2 lyst­spil­let ’ Ba­de­ho­tel­let’.

Beg­ge tv- se­ri­er har nå­et over en mil­li­on se­e­re, og ’ Ba­de­ho­tel­let’ slog re­kord, da fi­na­le­af­snit­tet blev set af over halvan­den mil­li­on men­ne­sker.

Men hvem har set hvad? Re­k­la­me­mand og livs­stil­s­eks­pert Flem­m­ing Møl­d­rup fra pro­gram­met ’ Ken­der du ty­pen’ teg­ner en pro­fil af se­er­ne til de to se­ri­er.

» ’ Ba­de­ho­tel­let’ er hyg­ge, gam­le da­ge og let­be­net dra­ma. ’ Bed­rag’ er tun­ge­re og fun­de­ret i nog­le so­ci­a­le ele­men­ter i sam­fun­det f. eks. grå­digt for­brug, som vi skal for­hol­de os til, « si­ger han.

Kvin­der­ne ser mest

En se­e­r­a­na­ly­se fra TV2 vi­ser, at bå­de ’ Ba­de­ho­tel­let’ og ’ Bed­rag’ har en over­vægt af kvin­de­li­ge se­e­re. Men mens der er lidt fle­re kvin­der, der har tændt for ’ Ba­de­ho­tel­let’, har lidt fle­re mænd kig­get med, når det var tid til det ugent­li­ge bed­rag. » Det er ty­de­ligt, hvad der til­træk­ker kvin­der­ne ved ’ Ba­de­ho­tel­let’. Det er en fe­mi­nin for­tæl­ling, og kvin­der­ne har let ved at se sig selv i li­vet på ho­tel­let, « si­ger Flem­m­ing Møl­d­rup. ’ Bed­rag’ kal­der han en ’ me­re ma­skulin se­rie’. » Selv­om den har et fe­mi­nint aspekt, for­di en af ho­ved­ka­rak­te­rer­ne er en kvin­de­lig jurist, der bli­ver ka­stet ud i et di­lem­ma. Og Ni­ko­laj Lie Kaas har alt­så me­re kvin­de­tæk­ke end man­de­tæk­ke. «

DR’s søn­dags­se­rie, der er en man­ge­årig tv­tra­di­tion med for­gæn­ge­re som ’ Ar­vin­ger­ne’ og ’ Krø­ni­ken’, sam­ler na­tio­nen og med ’ Bed­rag’ har DR for­søgt at nå ud til en bred ska­re af se­e­re, me­ner Flem­m­ing Møl­d­rup. Sid­ste af­snit der vi­ses i mor­gen af­ten, afslører, hvor­dan bed­ra­get fol­der sig ud i al­le sam­fundslag. Se­ri­en hen­ven­der sig til man­ge dan­ske­re og DR har en am­bi­tion om, at se­er­ne skal ta­ge stil­ling, vur­de­rer Flem­m­ing Møl­d­rup.

» Ba­de­ho­tel­let der­i­mod skal ik­ke an­det end at un­der­hol­de. Det er ik­ke en dyb gen­re med et so­ci­alt bud­skab, se­ri­en er for folk, der vil un­der­hol­des uden at skul­le ta­ge stil­ling, « si­ger han.

Iføl­ge Flem­m­ing Møl­d­rup er der et over­lap af se­e­re, der har set beg­ge se­ri­er. Men hans er­fa­ring er, at folk of­te ik­ke vil in­drøm­me, at de ser ’ Ba­de­ho­tel­let’.

» Vi le­ver i en tid, hvor let­be­net un­der­hold­ning ik­ke er no­get, man ta­ler højt om. Man vil hel­le­re in­drøm­me, at man ser no­get med ind­hold, men når se­er­tal­le­ne kom­mer, afslører de, at he­le Dan­mark har set med. « si­ger han og til­fø­jer:

» I vir­ke­lig­he­den har vi al­le sam­men brug for at chil­le i so­fa­en til god un­der­hold­ning. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.