Frugtsuk­ker bed­re end hvidt suk­ker D

BT - - SLANK -

et er en ud­bredt mis­for­stå­el­se, at suk­ker fra frugt er det sam­me som det hvi­de suk­ker i slik, ka­ge, so­da­vand og en an­dre mad­va­rer. Det er ik­ke helt kor­rekt. Fle­re frug­ter – og sær­ligt bær – går li­ge så lang­somt i blo­det som en gu­lerod, fuld­korns­pas­ta el­ler en ski­ve fuld­korns­rug­brød.

Men hvor­for er frugt – i folks be­vidst­hed – plud­se­lig ble­vet så far­lig?

Fruk­to­se er et kul­hy­drat, og­så kal­det frugtsuk­ker. Det fi ndes især i frugt, hon­ning og vin. I frugt fi ndes fl ere for­skel­li­ge suk­ke­rar­ter – fruk­to­se ud­gør en lil­le del af dem. Suk­ker­ty­per­ne kal­des for oli­gosak­ka­ri­der, dis­sak­ka­ri­der og mo­nosak­ka­ri­der ( fruk­to­se er et mo­nosak­ka­rid). Oli­gosak­ka­ri­der har op til 10 mo­le­ky­ler og er lang­somt ned­bry­de­li­ge i for­dø­jel­sen, da hvert mo­le­ky­le skal ’ klip­pes’ over af en­zy­mer for at kun­ne bli­ve op­ta­get. Jo lang­som­me­re en fø­de­va­re op­ta­ges i blo­det, des bed­re for blod­suk­ker­ba­lan­cen. Mo­nosak­ka­ri­der in­de­hol­der kun et suk­ker­mole­ky­le og op­ta­ges der­for hur­tigt i blod­ba­ner­ne. Men u dover suk­ker­stoff er in­de­hol­der frugt og­så fi bre og en ræk­ke vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler, en­zy­mer m. m., der gør frugt til et sundt valg. Stoff er­ne hjæl­per os med at om­sæt­te vo­res øv­ri­ge mad op­ti­malt. Der­for er det godt at spi­se frugt – hver ene­ste dag.

Far­lig ma­js­sirup

Har man et usta­bilt blod­suk­ker, kan man la­ve en smoo­t­hie, der be­står af to til tre slags frugt ( ger­ne de vand­hol­di­ge, samt bær) og hæl­de en til to spsk. hør­frøo­lie i, der sta­bi­li­se­rer blod­suk­ker­ni­veau­et og mod­vir­ker den sø­de tand.

Hvor kom­mer så mis­for­stå­el­ser­ne fra?

Man til­sæt­ter suk­ker og sø­de­mid­ler i man­ge fær­dig­va­rer. I USA er det ud­bredt at bru­ge HFCS ( High Fructo­se Corn Syrup). Sirup­pen, der er ud­vun­det fra ma­js er et me­get bil­ligt sø­de­mid­del. Fra 2017 er HFCS og­så god­kendt til brug i EU. Dét kan få sto­re kon­se­kven­ser for vo­res hel­bred. Iføl­ge Vi­den­skab. dk er for­sker­ne ue­ni­ge om, hvor­vidt HFCS er far­li­ge­re end al­min­de­ligt suk­ker. Nog­ler for­sker­ne mistæn­ker sirup­pen for at væ­re en del af år­sa­gen til ame­ri­ka­ner­nes fed­me­pro­blem – net­op p. g. a. det hø­je ind­hold af fruk­to­se.

Lek­tor Per Ben­dix Jep­pe­sen op­ly­ser til Vi­den­skab. dk, at ma­js­sirup­pen mistæn­kes for at væ­re med­vir­ken­de til ud­vik­lin­gen af fedt­le­ver, der kan fø­re til ty­pe 2- di­a­be­tes.

Men fruk­to­sen er den mind­ste del suk­ke­rar­ter­ne i en fuld­mo­den frugt . Du kan ro­ligt spi­se frugt hver dag, og­så når du er på kur. Til gen­gæld bør du hol­de dig fra so­da­vand, slik, is, cho­ko­la­de og mad med suk­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.