’ Nu sker der for al­vor no­get’

BT - - SLANK - Rik­ke Brøn­dum Ka­ri­na So­fi e Chri­sten­sen

Lis, Ka­ri­na og Rik­ke har væ­ret i gang hos de­res Fit- all co­a­ches i godt ni uger. De føl­ger for­skel­li­ge ku­re via Fit- all – men må­let er det sam­me – de skal ta­be mel­lem 15 og 20 ki­lo hver

– 40 år Kur: 5: 2 hos Fit- all co­ach i Næst­ved. Vægt: Start 76 kg. Mål 61 kg. Nu 68,5 kg. Vægt­tab: 7,5 kg. » Så er jeg ved at væ­re på ret­te spor igen, ef­ter jeg er kom­met fra fe­rie. Den­ne uge har jeg haft to fa­ste­da­ge og har spist me­get min­dre. I mor­gen star­ter jeg på træ­nin­gen igen, det bli­ver helt dej­ligt. Det er utro­ligt, som fem fe­ri­e­da­ge kan sen­de én ud af kurs. Jeg kan godt mær­ke at det sta­dig er ’ nyt’ med 5: 2- tan­ken – men jeg fø­ler mig for­plig­tet til at hol­de mig til ku­rens prin­cip­per. «

– 33 år Kur: Ny livs­stil hos Fit- all co­ach i Hjør­ring. Vægt: Start 83,3 kg. Mål 68,5 kg. Nu 77,8 kg. Vægt­tab: 5,5 kg. » Det har væ­ret en rig­tig travl uge med mø­der og ar­ran­ge­men­ter hver af­ten. Det har gjort det svært at væl­ge den sun­de af­tens­mad. Der har væ­ret man­ge fri­stel­ser – men det har gi­vet mig selv­til­lid, at jeg har stå­et imod. På så­dan­ne da­ge er det end­nu vig­ti­ge­re for mig at få skre­vet mit ma­dind­tag ned for at hol­de styr på kal­o­ri­er­ne, så jeg ik­ke mi­ster over­blik­ket. Jeg har fun­det ud af, at en sa­lat med kyl­ling el­ler an­det pro­te­in i mad­pak­ken er bed­re for mit vægt­tab end rug­brød – så li­ge nu er mit el­ske­de brød lagt på hyl­den. « » Den har væ­ret en rig­tig god uge, hvor jeg har træ­net hver mor­gen in­den ar­bej­de. Det ses på væg­ten. Jeg var el­lers ude og spi­se en tre ret­ters læk­ker mid­dag med min mand i lør­dags, og tro­e­de, at jeg hav­de ta­get på. Jeg blev så glad for, at det ik­ke var til­fæl­det, at jeg gik 8,5 km i regn­vejr. Ef­ter et par uger med la­ve tal, gør det, at min mo­ti­va­tion er i top – selv på min fri­dag står jeg op kl. fem for at kø­re til Vi­borg og træ­ne med min dat­ter, in­den hun skal i sko­le. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.