KÆR­LIG­HED

BT - - TEMA -

Den er ble­vet kaldt ’ The secret’ el­ler gan­ske sim­pelt ’ Loven om til­træk­ning’. Al­le kan læ­re at be­de uni­ver­set om kær­lig­hed, el­ler hvad vi nu går og øn­sker os, me­ner Lou­i­se Lie von Lin­stow.

Alt hvad vi tæn­ker, fø­ler og gør har en vi­bra­tion, der sen­des ud i ver­den. Fak­tisk sen­der vi men­ne­sker he­le ti­den ener­gi­er og be­ske­der ud, som om­ver­de­nen sva­rer på. Hvil­ke ener­gi­er, det dre­jer sig om, kan vi selv sty­re, for­kla­rer Lou­i­se Lie von Lin­stow, der er te­ra­pe­ut og men­tor i sel­v­ud­vik­ling.

Det ly­der ab­strakt og lidt lang­hå­ret, men det hand­ler fak­tisk om no­get så jord­nært, som at væ­re be­vidst om, hvad man øn­sker sig.

» Vi kan al­le sam­men ska­be det liv, vi drøm­mer om ved at bli­ve me­re be­vid­ste om vo­res tan­ker og fø­lel­ser. Men det kræ­ver, at vi bru­ger vo­res kre­a­ti­vi­tet og fo­re­stil­ler os det, vi end­nu ik­ke har, « for­kla­rer hun. Man­ge stu­di­er pe­ger på, at vo­res tan­ker be­står af fem- ti pct. kre­a­ti­vi­tet, mens re­sten af vo­res tan­ker via vo­res un­der­be­vid­ste au­to­mat­pi­lot, er ble­vet grund­lagt i barn­dom­men. Det vil si­ge, at vo­res fo­re­stil­lin­ger om, hvem vi er, og hvor­dan vo­res par­for­hold f. eks. skal se ud, er skabt i de al­ler­før­ste le­ve­år fra vi er nul til syv år.

» Vo­res fo­re­stil­ling om part­ner­skab er me­get lig vo­res for­stå­el­se af vo­res for­æl­dres par­for­hold, som vi så det i barn­dom­men. Hvor­dan gjor­de de? Den op­le­vel­se bli­ver vo­res for­stå­el­se af ver­den og den ener­gi, vi sen­der ud fra os selv. Og dét er og­så det, uni­ver­set gi­ver os til­ba­ge. Det be­ty­der, at vi i kær­lig­he­den til­træk­ker det, der min­der om det, vi har set i barn­dom­men, « for­kla­rer Lou­i­se Lie von Lin­stow.

» Når vi skal bru­ge vo­res be­vidst­hed og kre­a­ti­vi­tet, har vi der­for må­ske kun fem pct. at gø­re godt med, og det gør ’ Loven om til­træk­ning’ svær at ar­bej­de med. «

Kig til­ba­ge og frem

Hun an­be­fa­ler der­for, at man først og frem­mest kig­ger nø­je på au­to­mat­pi­lo­ten og bli­ver be­vidst om, hvil­ke dy­na­mi­k­ker, man har med fra sin barn­dom. Le­ver du sta­dig eft er di­ne for­æl­dres møn­stre? Først når du har kort­lagt det og brudt med de møn­stre, du ik­ke øn­sker i dit liv, kan du be­gyn­de at bru­ge ’ Loven om til­træk­ning’.

Vær be­vidst om di­ne øn­sker

» Øn­sker du dig f. eks. en ny part­ner, så vær spe­ci­fi k på, hvad du øn­sker dig. Mal den frem­tid, du øn­sker dig. Jo me­re præ­cis du er, des bed­re kan uni­ver­set sva­re dig. Hvil­ket men­ne­ske sø­ger du? Hvil­ken ty­pe liv skal I ha­ve sam­men? Lav ger­ne et vi­sionbo­ard, så du har et helt klart bil­le­de af, hvad du ger­ne vil ha­ve, « for­kla­rer Lou­i­se Lie von Lin­stow.

» Der­næst skal du se på de fø­lel­ser, du øn­sker, der skal væ­re mel­lem jer. Vil du ha­ve en part­ner, der gi­ver dig ro og ba­lan­ce, så vær i de fø­lel­ser. Giv dem plads og dyrk dem. «

Der kan sta­dig væ­re ne­ga­ti­ve fø­lel­ser og barn­doms­pro­ble­ma­tik­ker, der for­hin­drer dig i at gø­re no­get ved sa­gen. Må­ske er du ban­ge for at bli­ve sår­et?

» Det gæl­der om 100 pct. at ta­ge en be­slut­ning om, hvad du vil. Er øn­sket om en part­ner stør­re end fryg­ten for at bli­ve sår­et, skal du gå eft er par­for­hol­det. Men det er nu, du skal fi nde ud af, om drøm­men er vig­tig nok. Over­giv dig så til drøm­men og vær tå­l­mo­dig. Tør du sto­le på, at uni­ver­set gi­ver dig det, du har brug for, er der in­gen grund til at væ­re utå­l­mo­dig, « si­ger Lou­i­se Lie von Lin­stow, som selv har brugt tek­nik­ken man­ge gan­ge i sit liv.

» Jeg har bå­de øn­sket mig en ny bo­lig samt for­skel­li­ge mænd, der pas­se­de til det ud­vik­lings­ni­veau, jeg var på i mit liv. Jeg har end­da øn­sket mig pen­ge i stør­re el­ler min­dre grad ved at bru­ge loven om til­træk­ning. Man kan ik­ke for­ven­te at få det per­fek­te liv – for jeg tror ik­ke, der fi ndes ét men­ne­ske i ver­den, som er i stand til kon­stant at kon­trol­le­re si­ne fø­lel­ser og den ener­gi, ved­kom­men­de ud­sen­der. Jeg tror hel­ler ik­ke, det er me­nin­gen. Men som ud­gangs­punkt vir­ker ’ Loven om til­træk­ning’ – al­tid, « lover hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.