KAR­RI­E­REN

BT - - TEMA -

Det er kun få år si­den, or­det net­værk var ens­be­ty­den­de med suc­ces. Jo me­re man net­vær­ke­de, des fe­de­re løn, job og kar­ri­e­re­mu­lig­he­der fi k man. El­ler gjor­de man?

» I man­ge år har vi talt om et stort net­værk som vej­en frem. De sid­ste fem- seks år er det ac­ce­le­re­ret med de so­ci­a­le me­di­er. Folk har i dag rask væk me­re end 500 kon­tak­ter på Fa­ce­book og Lin­ke­dIn, for­u­den de fy­si­ske kon­tak­ter. Reg­len har al­tid væ­ret ’ jo fl ere, des bed­re’ . «

Men for et års tid si­den blev Si­mo­ne Lem­m­ing An­der­sen i tvivl om, hvor­vidt det egent­ligt var ar­bej­det værd at gå til re­cep­tio­ner og nus­se om sin Lin­ke­dIn- pro­fi l.

» Folk brug­te me­get tid og ener­gi på at net­vær­ke – uden at få me­get igen, « si­ger hun.

De gam­le net­værk var sim­pelt­hen for ufo­ku­se­re­de, og til­fæl­di­ge, me­ner hun.

Ame­ri­kan­ske un­der­sø­gel­ser pe­ger på, at vi slet ik­ke mag­ter at hol­de styr på al­le de for­bin­del­ser. De fl ester kan maks. ha­ve 100- 150 kon­tak­ter og de lø­se kon­tak­ter som Fa­ce­book­ven­ner, man kun har mødt en en­kelt gang er ik­ke nød­ven­dig­vis brug­ba­re. I ste­det me­ner Si­mo­ne Lem­m­ing, at man skal fo­ku­se­re på dem, hun kal­der ’ de stær­ke kon­tak­ter’.

Knu­de­punk­ter

» Der kom­mer sim­pelt­hen bed­re re­sul­ta­ter ud af en stærk kon­takt. Stær­ke kon­tak­ter har man brugt tid på at byg­ge op. Man ved, hvad ved­kom­men­de kan, og li­ge så vig­tigt: Hvad man kan hjæl­pe dem med. «

Når du har iden­ti­fi ce­ret di­ne stær­ke kon­tak­ter og må­ske ind­skræn­ket dit net­værk, skal du de­fi ne­re dit mål og sæt­te en tids­ram­me på. Kon­takt så ’ knu­de­punk­ter­ne’ i dit net­værk. Det er de men­ne­sker, der kan hånd­te­re fl ere kon­tak­ter end de fl este.

» Man bør al­tid ha­ve mindst tre til fem knu­de­punk­ter i sit net­værk. Når du ved, hvad du vil, så kon­takt et knu­de­punkt og spørg ved­kom­men­de, hvem der kan hjæl­pe dig. Må­ske kan de ik­ke selv hjæl­pe, men de vil al­tid hur­tigt kun­ne hen­vi­se til an­dre, der kan. På den må­de kom­mer du hur­tigt frem til må­let. «

Al­fa og om­e­ga, når du vil no­get, er et godt net­værk.

» Ar­bej­der du be­vidst med mål og knu­de­punk­ter bli­ver di­ne drøm­me oft e til vir­ke­lig­hed – bå­de pri­vat og i ar­bejds­li­vet, « lover hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.