’ Drøm­men på bjer­get’

BT - - TE­MA -

For 20 år si­den stod Si­mo­ne Lem­m­ing i Hi­ma­laya, og i de luft - lag sker der no­get. For en drøm ma­te­ri­a­li­se­re­de sig for hen­de: ’ Jeg vil ud­gi­ve en bog i Ki­na’. » D e næ­ste 18 år ar­bej­de­de jeg on/ off mod må­let. Når jeg mød­te nog­le med re­la­tion til Ki­na, gem­te jeg de­res kon­tak­top­lys­nin­ger, men der ske­te ik­ke rig­tig no­get. For et år si­den tog jeg så be­slut­nin­gen: Jeg vil ud­gi­ve en bog om net­wor­king i he­le ver­den. Jeg skrev fem linjer om min drøm, og kig­ge­de så i mit net­værk. Umid­ddel­bart kun­ne jeg ik­ke få øje på no­gen, der kun­ne hjæl­pe mig. Der­for gik jeg til knu­de­punk­tet Mo­gens, som har ev­nen til at ken­de man­ge men­ne­sker. Jeg for­tal­te om min vi­sion, og han in­tro­du­ce­re­de mig for Mar­gret­he i Lon­don, som kun­ne hjæl­pe med et for­lag. Da jeg hav­de brugt tid på at læ­re hen­de at ken­de, for­tal­te jeg om drøm­men. Hun kun­ne ik­ke hjæl­pe, men hen­vi­ste mig til Tri­ne, som jeg lær­te at ken­de. Da vi hav­de op­byg­get en gen­si­dig til­lid, bad jeg hen­de om at ta­ge mig med til net­værks­mø­de i Det Dan­ske Han­delskam­mer i Lon­don, som hun var med­lem af. Der in­tro­du­ce­re­de hun mig for for­man­den, Gun­nar, der og­så er et knu­de­punkt. Man skal væ­re tå­l­mo­dig, når man op­byg­ger sit net­værk, så jeg brug­te tid på at læ­re ham og ken­de og stil­le­de mig til rå­dig­hed, hvis han hav­de brug for mig. Da ti­den var rig­tig, for­tal­te jeg om min drøm om bo­gen. Gun­nar hen­vi­ste mig til to for­lag. Det ene LID Publis­hing har kon­to­rer i he­le ver­den, og jeg fi k et mø­de i Lon­don. Der­fra gik det stærkt. Et år gik fra jeg la­ve­de min vi­sion, til bo­gen var på ga­den. Nu lig­ger ’ The Net­wor­king Book’ på be­st­sel­ler­li­ster og sæl­ges over he­le ver­den – og­så i Ki­na. Tænk at ver­den hæn­ger så sim­pelt sam­men, at en 18 år gam­mel drøm, kan gå i op­fyl­del­se på ét år , « si­ger Si­mo­ne Lem­m­ing An­der­sen, som i dag og­så hol­der fored­rag om at

net­vær­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.