Mo­ti­va­tion er hårdt ar­bej­de

Hav­de du et nytårs­for­sæt, som du har op­gi­vet? Du er ik­ke ale­ne. Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at de fle­ste drop­per de go­de in­ten­tio­ner in­den for en må­ned. Det er hårdt at hol­de fast, men det kan lyk­kes

BT - - STYRK DIT LIV - Sus­an­ne Say­ers i sam­ar­bej­de med

DChris MacDonald et blæser. Det reg­ner. Det er koldt. Og og­så lidt mørkt i det. I det he­le ta­get er det ik­ke sær­lig sjovt at lø­be de der for­ban­de­de fem ki­lo­me­ter. El­ler at hol­de op med at ry­ge. El­ler at spi­se sun­de­re. El­ler drik­ke min­dre. El­ler hvad du nu drøm­te om, da du fuld af be­gej­string før­ste ja­nu­ar sag­de, at nu skul­le det væ­re.

Vi har en for­kert op­fat­tel­se af mo­ti­va­tion. Der­for op­gi­ver de fle­ste de go­de in­ten­tio­ner in­den for kort tid, si­ger sund­hed­s­eks­pert Chris MacDonald.

» Når du si­ger, at nu vil du æn­dre dit liv til det bed­re, bli­ver du glad ale­ne ved tan­ken. Glæ­den og be­gej­strin­gen hol­der ved i be­gyn­del­sen. Må­ske mær­ker du til at be­gyn­de med hur­ti­ge frem­skridt, men så bli­ver det svæ­re­re. Det sker for de fle­ste, « si­ger han.

Nye va­ner kræ­ver tid

Men mo­ti­va­tion er no­get, man ska­ber. Det er ik­ke en fø­lel­se, men hårdt ar­bej­de.

» Jeg kan f. eks. ik­ke li­de at lø­be, men jeg kan li­de det, løb gør ved min krop. Det er dér, jeg skal fin­de mo­ti­va­tio­nen, ik­ke i lø­bet i sig selv, « til­fø­jer han.

Der er la­vet fle­re un­der­sø­gel­ser af, hvor læn­ge vi hol­der fast i vo­res nytårs­for­sæt. Om­kring halv­de­len op­gi­ver ef­ter en må­ned. Når vi når til 1. marts, er ot­te ud af ti hop­pet fra.

Med an­dre ord er det høj­sæ­son for nytårs­for­sæts­af­hop­ning. Chris MacDonald op­for­drer til, at du nu gør dig ek­stra uma­ge med at hol­de fast i de go­de in­ten­tio­ner, så de bli­ver for­bun­det med go­de hand­lin­ger.

» Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at først når no­get er ble­vet en va­ne, bli­ver det let­te­re at hol­de fast. Men det ta­ger tid at dan­ne va­ner, « si­ger han.

Man­ge bli­ver slå­et til­ba­ge, for­di vo­res hjer­ne spil­ler os et puds.

» Den del af vo­res hjer­ne, som sty­rer vilj­en til at gø­re no­get, som fø­les ube­ha­ge­ligt, er for­holds­vis let at over­ru­le for de de­le af hjer­nen, som sy­nes, at suk­ker, fedt og af­slap­ning på so­fa­en in­de i var­men er et hit. Des­u­den har hjer­nen det med at be­løn­ne ale­ne tan­ken om at gø­re no­get godt. Al­le­re­de når du si­ger til dig selv, at ‘ på man­dag be­gyn­der jeg at lø­be’, ly­ser hjer­nen op af be­gej­string. Du får be­løn­nin­gen uden at an­stren­ge dig. Det er smart på nog­le må­der. Men det kan gø­re det fri­sten­de at nø­jes med be­løn­nin­gen og drop­pe an­stren­gel­sen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.