’ Jeg rå­ber ad skær­men, når de for­ker­te ry­ger ud’

San­ge­r­in­den An­ni­ka Aakjær prø­ver at und­gå re­a­li­ty- tv. For hun bli­ver alt for op­ta­get af det og hæn­ger for­an skær­men – uge ef­ter uge

BT - - BOG- FIX - Ud­dan­nel­se: Bed­ste ven: Te­a­ter: Film og tv: Ak­tu­el: Hen­ning Hø­eg Hvad er det se­ne­ste, du har læst? Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st

gang’. ho­eg@ bt. dk Fo­to Sa­ra Gang­sted Hvad har se­ne­st få­et dig til at klap­pe i hæn­der­ne af be­gej­string? » Den kor­te ra­dio­a­vis på Ra­dio24­syv får mig til at klap­pe i hæn­der­ne næ­sten hver ene­ste dag, jeg har ik­ke ord for, hvor godt og vig­tigt det er. At en kvin­de som Kir­sten Bir­git får lov at har­ce­le­re en ti­me om da­gen i ra­dio­en gør mig så van­vit­tig glad. « Hvor­når har du sidst haft lyst til at ud­van­dre? » Jeg har al­drig haft lyst til at ud­van­dre. Det kan jeg ik­ke fo­re­stil­le mig, at jeg no­gen­sin­de vil­le få, men jeg gad godt bo i et an­det land i en pe­ri­o­de. « » Jeg er i gang med ’ Yes Plea­se’ af vi­dun­der­li­ge Amy Po­e­h­ler. El­lers er de sid­ste bø­ger, jeg har læst til en­de, ’ Lej­lig­heds­san­ge’ fra 2015 af Sti­ne Pil­gaard, og Anja An­der­sens selv­bi­o­gra­fi ’ Mit håb om fri­hed’ fra 1997. Beg­ge bø­ger er sær­de­les me­dri­ven­de og un­der­hol­den­de på hver sin må­de. Sti­ne Pil­gaard er et ko­misk ge­ni. « Hvad er det næ­ste, du skal i gang med? » Det bli­ver Anja An­der­sens nye selv­bi­o­gra­fi, som vist kom­mer i år. Des­u­den har jeg en mas­se bø­ger lig­gen­de, jeg skal ha­ve læst. « » Jeg lyt­ter til po­dcasts, ’ WTF’ med Marc Ma­ron, og ’ He­re’s the thing’ med Alec Baldwin og så er jeg ved at dyk­ke ned i det nye Ka­nye West- al­bum. « » Li­ge nu dyr­ker jeg me­get den nye hip­hop, som har be­væ­get sig me­get over i ret­ning af pop, jeg sy­nes, det er pop­pen, der flyt­ter ting for ti­den, Ri­han­nas ’ Ame­ri­can Oxy­gen’ og Bey­on­cés se­ne­ste pla­de – og sing­len ’ For­ma­tion’. Jeg glæ­der mig me­get til Bey­on­cés nye al­bum og til at bå­de hun og Ri­han­na kom­mer til Dan­mark. «

» Den nye ’ Star Wars’ og ’ The Re­venant’. « » Det står vist li­ge mel­lem ’ Ca­sablan­ca’ og ’ The Big Le­bowski’. Men li­ge for ti­den ser jeg mest se­ri­er. « » Den se­ne­ste, som vir­ke­lig var min­de­vær­dig, var Ma­rie Keys op­træ­den på Or­an­ge Sce­ne på Roskil­de. Det var helt vi­dun­der­ligt at se hen­de står dér. Det var så stort, at jeg kom til at tu­de. «

» Jeg har set Elt­on Jo­hn li­ve fle­re gan­ge. Det er fan- ta­stisk – hver gang han ham­rer i det kla­ver, som om det gjaldt hans liv. Det er over­væl­den­de at se en kon­cert på tre ti­mer, hvor det ene hit af­lø­ser det an­det. Uden tvivl er so­und­tra­ck­et til ’ Lø­ver­nes Kon­ge’, det stør­ste. Det er no­get af et livs­værk, han har. Det har jeg kæm­pe respekt for. El­lers har jeg og­så væ­ret så hel­dig at se Leo­nard Co­hen to gan­ge. Paul Si­mon og Lady Gaga. I år skal jeg se Ma­ri­ah Ca­rey, Bey­on­cé og for­hå­bent­lig og­så Ri­han­na. En­de­lig hå­ber jeg, at og­så Dra­ke el­ler Ka­nye West kom­mer for­bi Skan­di­navi­en. » Folk, der har væ­ret til mi­ne kon­cer­ter, ved, at jeg har brugt det me­ste af min barn­dom og ung­dom for­an tv. Og at jeg i vir­ke­lig­he­den og­så helst vil­le bru­ge mit vok­sen­liv der... Li­ge nu har jeg ik­ke no­get tv, kun min com­pu­ter og abon­ne­ment­er til al­le strea­m­ing- tje­ne­ster­ne. Jeg kan al­tid ven­de til­ba­ge til ’ Se­in­feld’ – se­ri­en jeg vil­le ta­ge med på en øde ø. El­lers er der tra­di­tion for, at jeg skal se Oscar- ud­de­lin­gen hvert år. « » Jeg prø­ver at und­gå re­a­li­ty- tv, mest for­di de, der la­ver det, vir­ke­lig kan de­res kram og for­står at fængs­le mig. Fal­der jeg først i, skal jeg se det he­le. Jeg bli­ver nær­mest be­sat og sid­der dér hver fre­dag og ser ’ X- Fa­ctor’ el­ler ’ Vild med dans’ og rå­ber ad skær­men, når de for­ker­te ry­ger ud. «

We­e­kend - 27.02.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.