De kan over­ta­ge

BT - - NYHEDER -

Al­der: 62 år Post: Trans­port- og byg­nings­mi­ni­ster ( V) Bag­grund: Al­der: 53 år Post: Grup­pe­for­mand ( V) Bag­grund: Ud­dan­net cand. oecon. fra Aar­hus Uni­ver­si­tet i 1990. Har ar­bej­det i fle­re pri­va­te virk­som­he­der og var fra 2012 til 2014 di­rek­tør i er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­nen Land­brug & Fø­de­va­rer. Valgt til Fol­ke­tin­get for Ven­stre i 2001 og var for­svars­mi­ni­ster fra 2004 til 2010, hvor han trak sig fra mi­ni­ste­ri­et og Fol­ke­tin­get som føl­ge af den så­kald­te jæ­ger­bogs­sag. Blev i ju­ni 2015 igen valgt til Fol­ke­tin­get, hvor han og­så fik po­sten som Ven­stres grup­pe­for­mand.

Ud­dan­net læ­rer fra Ha­der­s­lev Se­mi­na­ri­um i 1977 og ar­bej­de­de der­ef­ter som læ­rer og vi­cesko­le­in­spek­tør. Med­lem af Fol­ke­tin­get for Ven­stre si­den 1994. Var mil­jø­mi­ni­ster fra 2001 til 2004, hvor­ef­ter han var fø­de­va­re­mi­ni­ster frem til 2007. Fra 2010 og frem til val­get i 2011 var han trans­port­mi­ni­ster og blev ef­ter det se­ne­ste fol­ke­tings­valg igen ud­nævnt til mi­ni­ster, den­ne gang i Trans­por­tog Byg­nings­mi­ni­ste­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.