’ Kron­prin­s­par­ret skal åb­ne dø­re’

BT - - NYHEDER -

SIG­NAL­VÆR­DI Kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­se Mary skal åb­ne dø­re for dan­ske virk­som­he­der i Sau­diAra­bi­en. Det si­ger uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jensen ( V), der selv er med på den me­get kri­ti­se­re­de tur til det sto­re land i Mel­le­mø­sten.

» Vi har før brugt kon­ge­fa­mi­li­en til at åb­ne dø­re­ne, og ved at få me­re eks­port får vi og­så fle­re ar­bejds­plad­ser. Det kan godt gø­res sam­ti­dig med, at man har en kri­tisk di­a­log om men­ne­ske­ret­tig­he­der, døds­straf og li­ge­stil­ling, « si­ger Kri­sti­an Jensen til dr. dk.

Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal kal­der til gen­gæld rej­sen en skan­da­le:

» Ti­m­in­gen kun­ne næ­sten ik­ke væ­re vær­re. Sau­di- Ara­bi­en fejre­de nytå­ret ved at hen­ret­te 47 men­ne- sker, oven på et år hvor vi så en kæm­pe stig­ning i an­tal­let af døds­straf­fe og og­så har set et nedslag på yt­rings­fri­he­den. At sen­de en de­le­ga­tion af den ka­li­ber, der er ta­le om, af sted på nu­væ­ren­de tids­punkt, det sen­der et me­get sym­bolsk sig­nal om, at man an­er­ken­der og ac­cep­te­rer det, der fo­re­går, « si­ger kon­sti­tu­e­ret ge­ne­ral­se­kre­tær i dansk Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal Tri­ne Chri­sten­sen til Ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.