We­e­kend- åbent i ban­ker­ne for su­re Nykredit- kun­der

BT - - NYHEDER -

PRISKRIG Man­ge hu­se­je­re fø­ler sig bon­de­fan­get af To­tal­kre­dit og Nykredit, ef­ter sel­ska­ber­ne har med­delt, at bi­drags­sat­sen bli­ver hæ­vet. Bå­de al­min­de­li­ge og so­ci­a­le me­di­er er fyldt med su­re folk, der er fru­stre­re­de over, at ge­by­ret uden vi­de­re sæt­tes op. Det mær­ker de hos nog­le af de ban­ker, der kan til­by­de et al­ter­na­tiv, skri­ver DR P4 Tre­kan­ten.

» Det af­sted­kom­mer selv­føl­ge­lig en del re­ak­tio­ner, « si­ger fi­li­al- di­rek­tø­ren hos Ar­bej­der­nes Land­bank i Vej­le Hen­rik Sø­ren­sen.

Ban­ken har be­slut­tet at til­by­de de fle­ste af bå­de nye og ek­si­ste­ren­de kun­der en så­kaldt » bonus « , hvor ban­ken dæk­ker no­get af ud­gif­ten for stig­nin­gen af bi­drags­sat­sen. Fru­stre­re­de kun­der Og­så hos Jy­ske Bank har de haft travlt med at snak­ke med su­re bo­li­ge­je­re, si­ger for­ret­nings­di­rek­tør Hanne Møl­ler.

» Li­ge nu er der en del kun­der, der er fru­stre­re­de over de­res re­al­kre­dit­lån og bi­drags­sat­ser, som de ger­ne vil ha­ve lidt rå­d­giv­ning om, « si­ger hun.

Så for at ta­ge lidt af pres­set af, så er der og­så nog­le af rå­d­gi­ver­ne der er på job her lør­dag og søn­dag.

» Vi åb­ner ek­stra­or­di­nært en te­le­fon­linje i we­e­ken­den, så kun­der­ne kan sid­de der­hjem­me og få rå­d­giv­ning om, hvor­dan de skal for­hol­de sig, « si­ger Hanne Møl­ler til DR P4 Tre­kan­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.