Trods skils­mis­se el­sker Jen­ni­fer Gar­ner ek­sen

BT - - NYHEDER -

KÆR­LIG­HED Der gik et sus igen­nem Hol­lywood, da sku­e­spil­ler­ne Ben Af­fleck og Jen­ni­fer Gar­ner sid­ste år med­del­te, at par­ret ef­ter ti års æg­te­skab og tre fæl­les børn gik hver til sit. Ryg­ter om ut­ro­skab mel­lem Ben Af­fleck og par­rets bar­nepi­ge svir­re­de, men det var ik­ke ut­ro­skab, som op­lø­ste æg­te­ska­bet. Det afslører Jen­ni­fer Gar­ner i et in­ter­view med Va­ni­ty Fair, iføl­ge ABC News.

» Vi hav­de væ­ret se­pa­re­ret i må­ne­der, før jeg over­ho­ve­det hør­te om bar­nepi­gen. Hun hav­de in­gen­ting at gø­re med vo­res be­slut­ning om at skil­les. Hun var ik­ke en del af reg­ne­styk­ket, « for­tæl­ler sku­e­spil­le­ren, der blandt an­det er kendt fra tv­se­ri­en ’ Ali­as’ og fil­men ’ Da­re­de­vil’, hvor hun spil­le­de over for net­op Ben Af­fleck.

Den 43- åri­ge sku­e­spil­ler og Ben Af­fleck an­non­ce­re­de skils­mis­sen i ju­ni sid­ste år, og selv hvis hun fik chan­cen for at gå til­ba­ge og gø­re no­get an­der­le­des, vil­le Jen­ni­fer Gar­ner ik­ke æn­dre på no­get, for­tæl­ler hun.

» Jeg gif­te­de mig ik­ke med en stor, kendt film­stjer­ne. Jeg gif­te­de mig med ham. Og jeg vil­le gå til­ba­ge og gen­ta­ge den be­slut­ning. Han er mit livs kær­lig­hed, « ly­der det fra sku­e­spil­le­ren, der dog og­så afslører, at li­vet med en be­rømt film­stjer­ne ik­ke al­tid var li­ge let. » Han er den mest ge­ni­a­le per­son i al­le rum, den mest ka­ris­ma­ti­ske, den mest ge­ne­rø­se. Han er ba­re en kom­pli­ce­ret fyr. Jeg si­ger al­tid: ’ Når so­len skin­ner på dig, fø­ler du det. Men når so­len skin­ner et an­det sted, er det koldt’. Han kan ka­ste no­get af en skyg­ge, « for­tæl­ler stjer­nen, der har tre børn sam­men med eks­man­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.