’ Vi op­gi­ver ik­ke at le­de ef­ter far’

BT - - NYHEDER -

SAV­NET ker gen­nem den del af Mar­se­lis­borg Skov, der lig­ger tæt­test på Ni­els Jo­a­chim Ni­co­lai­sen og hans ko­nes hus. Hver gang de fandt no­get, for ek­sem­pel van­ter el­ler hu­er, blev der ta­get bil­le­der af gen­stan­de­ne og fun­det re­gi­stre­ret. Sort ta­ske vak­te op­sigt » Jeg har fun­det no­get, « råb­te en af de fri­vil­li­ge ef­ter­sø­ge­re i nær­he­den af en lil­le træhyt­te i sko­ven. » Rør den ik­ke, « sva­re­de de an­dre fra grup­pen, der kom for at in­spi­ce­re fun­det.

En sort sport­st­a­ske. Og net­op en sort ta­ske og et sæt fit­nes­støj mang­le­de, da Ni­els Jo­a­chim Ni­co­la­j­sen for­svandt. De fandt dog hur­tigt ud af, at det ik­ke var den­ne sor­te ta­ske, for hans var en ryg­sæk.

En af ef­ter­søg­nings­grup­per­ne var og­så en tur ved van­det for at le­de ved sten­gær­der­ne. Iføl­ge Vi­vi­an Erik­sen fra Mis­sing Pe­op­le Den­mark er der nog­le ste­det hul­ler i sten­sæt­nin­gen, der er så sto­re, at en vok­sen mand kan fal­de i. De har der­for tjek­ket al­le hul­ler­ne med lom­me­lyg­ter. Hel­ler ik­ke her fandt de dog spor ef­ter Ni­els Jo­a­chim Ni­cho­lai­sen.

Ni­els Jo­a­chim Ni­cho­lai­sens søn, Mor­ten Ni­cho­lai­sen, er ær­ger­lig over, at de sta­dig ik­ke har fun­det spor at gå ef­ter.

» Det vær­ste er uvis­he­den. Vi ved ik­ke, hvor han er, om han har lidt, om der er sket en for­bry­del­se. Vi ved in­tet. Og det er det svæ­re­ste, man kan bli­ve ud­sat for. Det vil jeg ik­ke øn­ske for selv min vær­ste fjen­de, « si­ger Mor­ten Ni­cho­lai­sen. Har brug for svar Fa­mi­li­en har gen­nem­gå­et al­le mu­li­ge og umu­li­ge te­o­ri­er om, hvad der kan væ­re sket, og hvor han er. Men han har væ­ret for­s­vun­det i tre uger nu, så fa­mi­li­en reg­ner ik­ke læn­ge­re med at fin­de ham i li­ve.

» Sand­syn­lig­he­den for at fin­de ham i li­ve er me­get lil­le, men vi har brug for at få af­kla­ring af, hvad der er sket. El­lers kan vi ik­ke få luk­ket det ka­pie­al og kom­me vi­de­re. Vi er i in­gen­mandsland li­ge nu, og der kan vi ik­ke bli­ve ved med at gå, « si­ger Mor­ten Ni­cho­lai­sen.

Og selv­om det har væ­ret tre hår­de uger, hol­der fa­mi­li­en ho­ve­d­et højt, for­tæl­ler han:

» Uan­set hvad skal li­vet fort­sæt­te. Vi pas­ser al­le sam­men vo­res ar­bej­de og bør­ne­ne de­res sko­le. Og det er fak­tisk rart at kom­me ud at gå i sko­ven. Vej­ret er dej­ligt, og det er fan­ta­stisk at se, at så man­ge men­ne­sker er kom­met for at hjæl­pe med at le­de. Op­bak­nin­gen er rø­ren­de. «

Selv­om da­gens ef­ter­søg­ning ik­ke gav spor at gå ef­ter, vil de fort­sæt­te med at le­de. Den hold­ning de­ler Mis­sing Pe­op­le Den­mark:

» Vi gi­ver ik­ke op med at le­de ef­ter far. Vi fort­sæt­ter søg­nin­gen, for det har bå­de fa­mi­li­en og Ni­els fortjent, « si­ger Vi­vi­an Erik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.