PA­PE VANDT FØR­STE RUN­DE OVER LØK­KE

BT - - DEBAT - Nu skal alt frem

KOM­MEN­TAR

Sø­ren Pa­pe Poul­sen spil­le­de højt spil og vandt. I hvert fald før­ste run­de. I går trak Eva Kjer Han­sen sig som mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster. Af­ske­den bur­de væ­re sket al­le­re­de midt på ugen, hvor De Kon­ser­va­ti­ve meld­te ud, at de ik­ke læn­ge­re hav­de til­lid til hen­de. Det for­hin­dre­de Lars Løk­ke med en ma­nøv­re, som hav­de til for­mål at knæk­ke den uer­far­ne Sø­ren Pa­pe, men som sam­ti­dig ka­ste­de lan­det ud i en helt unød­ven­dig regeringskrise. Alt for sent hav­de Løk­ke ind­set, at De Kon­ser­va­ti­ve fak­tisk men­te, hvad de sag­de: At mi­ni­ste­ren hav­de mi­s­in­for­me­ret Fol­ke­tin­get, og at de vil­le af med hen­de.

Der er ik­ke hø­je ka­rak­te­rer til Løk­ke, når man ta­ler om ret­ti­dig om­hu og po­li­tisk tæft

DET ER BE­SYN­DER­LIGT, at den fer­me po­li­ti­ske hånd­vær­ker, som Løk­ke be­røm­mes for at væ­re, ik­ke hav­de for­ud­set den­ne ud­vik­ling hos et kon­ser­va­tivt par­ti, der i dén grad hav­de brug for at mar­ke­re sig. Må­ske skal grun­den til Løk­kes age­ren fi ndes i den kends­ger­ning, at han er me­re end al­min­de­ligt trængt. Af dår­li­ge me­nings­må­lin­ger i al­min­de­lig­hed – kun 16,2 pct. vil­le stem­me på Ven­stre li­ge nu iføl­ge Me­ga­fon – og i Syd- og Søn­derjyl­land i sær­de­les­hed. Her tab­te Ven­stre al­vor­ligt ter­ræn i for­hold til Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce un­der val­get i ju­ni 2015, og det var og­så i det syd­li­ge Jyl­land, at kri­tik­ken mod Løk­kes man­ge ’ sa­ger’ var stær­ke­st før og un­der for­mand­skam­pen i Ven­stre. Der­for var det en bet, at Løk­ke hur­tigt mi­ste­de sin hånd­gang­ne mand, Carl Holst, der straks eft er val­get blev ind­hen­tet af sin for­tid. NU HAR LØK­KE og­så mi­stet Eva Kjer Han­sen, og det er må­ske end­nu vær­re. Den af­gå­en­de mi­ni­ster er fra Søn­derjyl­land, bor i Aa­ben­raa og re­præ­sen­te­rer i den grad det land­brugs­ven­stre, som er pres­set. Det er magt­på­lig­gen­de for Løk­ke – og for par­tiets selv­for­stå­el­se – at ero­bre no­get af det tab­te land­brug­s­land til­ba­ge. Når det hand­ler om kon­kre­te stem­me­tal, er land­mæn­de­ne ik­ke læn­ge­re en magt­fak­tor. Men de har en stærk stem­me via Land­brug & Fø­de­va­rer, og den er ble­vet sup­ple­ret af den me­re kon­tan­te og me­get ak­ti­ve or­ga­ni­sa­tion Bæ­re­dyg­tigt Land­brug. Og så er der væl­ge­re at hen­te i de re­gio­na­le og lo­ka­le in­du­stri­er, der er afh æn­gi­ge af, at land­bru­get har det godt. DET VED LØK­KE, og han har sat per­son­lig pre­sti­ge og hårdt ar­bej­de ind på at få gen­nem­ført en ræk­ke til­tag, der kan hjæl­pe par­tiets tra­di­tio­nel­le støt­ter. Tors­dag kun­ne dag­bla­det

DER­FOR BLEV JEG Po­li­ti­ken be­ret­te, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen selv hav­de ka­stet sig ind i det po­li­ti­ske ma­skin­rum op til ud­ar­bej­del­sen af den net­op ved­tag­ne land­brugs­pak­ke. Mil­jø­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ments­chef og kon­tor­chef blev – ret usæd­van­ligt – kaldt til et mø­de på Ma­ri­en­borg, hvor Løk­ke i ty­pisk stil bo­re­de sig ned i de­tal­jer­ne og lag­de pres på de, eft er Ven­stres op­fat­tel­se, ’ me­re fod­slæ­ben­de bu­reau­kra­ter’, der fi ndes i mi­ni­ste­ri­er­ne. DET ER OP­SIGTSVÆK­KEN­DE, at Lars Løk­ke i den grad selv ta­ger hånd om at få en land­brugs­pak­ke på plads. Li­ge­som Løk­ke al­drig har væ­ret en vær­dik­ri­ger, har han hel­ler ik­ke in­ter­es­se­ret sig syn­der­ligt for land­bru­get. Han er gan­ske vist født i syd­jy­ske Vej­le, men ej run­det af hver­ken det søn­derjy­ske kaff ebord el­ler de ef­fek­ti­ve land­mænd på de fe­de jor­der på den jy­ske høj­de­ryg. Lars Løk­ke fi k land­brugs­pak­ken igen­nem, men mi­ste­de en po­pu­lær mi­ni­ster un­der­vejs. Der er ik­ke hø­je ka­rak­te­rer til Løk­ke, når man ta­ler om ret­ti­dig om­hu og po­li­tisk tæft . Tværtimod har Løk­ke gi­vet De Kon­ser­va­ti­ve vind i sej­le­ne. De går frem i me­nings­må­lin­ger­ne, mens Ven­stre går til­ba­ge. Og på den sid­ste søn­dag i fe­bru­ar frem­står Sø­ren Pa­pe som den fo­re­lø­bi­ge vin­der.

UGENS LE­DE­RE 22. fe­bru­ar

5 kom­men­ta­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.